نویسنده = حبیب انصاری سامانی
ارزیابی اثر شاخص انگیزۀ بازنشستگی بر نرخ بیکاری جوانان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 7-34

10.22034/pbr.2022.340744.1219

حبیب انصاری سامانی؛ رمضان حسین زاده؛ زهرا غفوری


تاثیر بیکاری بر ثبات سیاسی در ایران (1394-1364)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 151-176

10.22034/pbr.2021.89804

حبیب انصاری سامانی؛ ربابه خیل کردی