نویسنده = تیمور محمدی
اثر اعمال مالیات سبز بر درآمد مالیاتی دولت(مطالعه موردی کشورهای منتخب OECD)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 9-36

10.22034/pbr.2021.118911

مارال اسکندری؛ جمشید پژویان؛ تیمور محمدی؛ فرهاد غفاری