کلیدواژه‌ها = نهادگرایی
کاربرد نهادگرایی الینور استروم در برنامه‌ریزی توسعه

دوره 1، شماره 3، آذر 1399، صفحه 10-35

10.22034/pbr.2020.109231

محمود متوسلی؛ اسماعیل بیگی هرچگانی؛ بهراد فرمهینی فراهانی