کلیدواژه‌ها = تاب آوری منطقه ای
چارچوب تاب آوری اقتصاد منطقه ای، مطالعه موردی استان تهران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 131-160

10.22034/pbr.2021.138466

حمیدرضا بهمن پور خالصی؛ احسان علی پوری