اثر اعمال مالیات سبز بر درآمد مالیاتی دولت(مطالعه موردی کشورهای منتخب OECD)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 9-36

10.22034/pbr.2021.118911

مارال اسکندری؛ جمشید پژویان؛ تیمور محمدی؛ فرهاد غفاری


کاربرد نهادگرایی الینور استروم در برنامه‌ریزی توسعه

دوره 1، شماره 3، آذر 1399، صفحه 10-35

10.22034/pbr.2020.109231

محمود متوسلی؛ اسماعیل بیگی هرچگانی؛ بهراد فرمهینی فراهانی


ارزیابی اثر عوامل نهادی و سیاسی بر توسعه مالی در کشورهای اسلامی منتخب

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 35-60

10.22034/pbr.2020.104641

مرتضی عزتی؛ لطفعلی عاقلی؛ وجیهه کرمی


تجزیه و تحلیل تغییرات بهره‌وری انرژی‌ در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 37-66

10.22034/pbr.2021.118912

اسفندیار جهانگرد؛ علی فریدزاد؛ جمال کاکائی؛ اکبر احمدی


عوامل اساسی موثر بر نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 11-44

10.22034/pbr.2021.124905

محمدباقر بهشتی؛ پرویز محمدزاده؛ خلیل قاسملو


برنامه‌ریزی فضایی منطقه‌ای مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات‌اکوسیستمی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 67-90

10.22034/pbr.2021.118913

حسن اسماعیل زاده؛ نغمه مبرقعی؛ مهرداد کاشف؛ نعمت‌ا... اکبری


بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری خطرپذیر برعملکرد بانک ها با نگرش سیستمی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 91-120

10.22034/pbr.2021.120479

علی فروش باستانی؛ حامد حامدی نیا؛ محمد قجری


نظریه بازی و کاربرد آن در تخصیص بهینه منابع آب

دوره 1، شماره 3، آذر 1399، صفحه 123-166

10.22034/pbr.2020.109247

قهرمان عبدلی؛ تیام مهاجرشجاعی


طراحی الگوی عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 131-167

10.22034/pbr.2020.104645

محمد خان عزیزی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ مقصود فراستخواه


تأثیر اندازه دولت بر جهانی‌شدن اقتصاد در کشورهای منتخب

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 71-110

10.22034/pbr.2021.89808

جعفر یحیوی دیزج؛ یوسف محمدزاده


مقایسه حضور ابعاد اجتماعی کیفیّت زندگی در برنامه های توسعه کشور

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 121-152

10.22034/pbr.2021.118915

مهرداد نوابخش؛ رضا اسماعیلی؛ سعید پسران رزاق


کنکاش و تحلیلی سیاستی بر حکمرانی آب در ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 169-198

10.22034/pbr.2020.104647

سید جواد امینی؛ فرج اله فتح اله پور کامی


عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 111-150

10.22034/pbr.2020.89810

سیاوش گلزاریان پور؛ حسن گلمرادی؛ مهدی اسماعیلی