پژوهش های برنامه و توسعه (PBR) - مقالات آماده انتشار