تعداد مقالات: 39

1. سخن مدیرمسئول

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 7-7


2. توسعه مالی و مبادله سیاستی تورم-بیکاری: شواهد تجربی از کشورهای در حال‏ توسعه و توسعه ‏یافته

دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 9-34

محمدعلی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی


3. اثر اعمال مالیات سبز بر درآمد مالیاتی دولت(مطالعه موردی کشورهای منتخب OECD)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 9-36

مارال اسکندری؛ جمشید پژویان؛ تیمور محمدی؛ فرهاد غفاری


4. کاربرد نهادگرایی الینور استروم در برنامه‌ریزی توسعه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 10-35

محمود متوسلی؛ اسماعیل بیگی هرچگانی؛ بهراد فرمهینی فراهانی


5. ارزیابی اثر عوامل نهادی و سیاسی بر توسعه مالی در کشورهای اسلامی منتخب

دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 35-60

مرتضی عزتی؛ لطفعلی عاقلی؛ وجیهه کرمی


7. فراخوان مقاله

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 8-8


9. تجزیه و تحلیل تغییرات بهره‌وری انرژی‌ در ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 37-66

اسفندیار جهانگرد؛ علی فریدزاد؛ جمال کاکائی؛ اکبر احمدی


12. عوامل اساسی موثر بر نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 11-44

محمدباقر بهشتی؛ پرویز محمدزاده؛ خلیل قاسملو


13. برنامه‌ریزی فضایی منطقه‌ای مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات‌اکوسیستمی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 67-90

حسن اسماعیل زاده؛ نغمه مبرقعی؛ مهرداد کاشف؛ نعمت‌ا... اکبری


18. بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری خطرپذیر برعملکرد بانک ها با نگرش سیستمی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 91-120

علی فروش باستانی؛ حامد حامدی نیا؛ محمد قجری


19. نظریه بازی و کاربرد آن در تخصیص بهینه منابع آب

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 123-166

قهرمان عبدلی؛ تیام مهاجرشجاعی


20. طراحی الگوی عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 131-167

محمد خان عزیزی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ مقصود فراستخواه


22. تأثیر اندازه دولت بر جهانی‌شدن اقتصاد در کشورهای منتخب

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 71-110

جعفر یحیوی دیزج؛ یوسف محمدزاده


23. مقایسه حضور ابعاد اجتماعی کیفیّت زندگی در برنامه های توسعه کشور

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 121-152

مهرداد نوابخش؛ رضا اسماعیلی؛ سعید پسران رزاق


25. کنکاش و تحلیلی سیاستی بر حکمرانی آب در ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 169-198

سید جواد امینی؛ فرج اله فتح اله پور کامی