نقش کیفیت قوانین ‌و ‌مقررات در اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی اقتصاد، دانشگاه غیردولتی خاتم، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه غیردولتی خاتم، تهران، ایران

چکیده

مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان میدهد، عواملی که تحت عنوان موتور رشد معرفی شدهاند، تأثیر یکسانی را در کشورها با ساختار اجتماعی و اقتصادی متفاوت، ندارد. در این جهت تفاوت نهادی را میتوان یکی از اصلیترین عامل بهرهگیری از عوامل رشد و توسعه اقتصادی نظیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی برشمرد. به منظور ارزیابی عملکرد نهادها، شاخصهای متعددی وجود دارد یکی از این شاخصها، شاخص نظام تدبیر شایسته است. این شاخص به عنوان عاملی تاثیرگذار در بهبود رشد اقتصادی، بهبود محیط کار و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی شناخته شده است. نظام تدبیر شایسته از شش زیر شاخه حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات،حاکمیت قوانین وکنترل فساد تشکیل شده است. فرضیه اصلی ما در این تحقیق این است که آیا کیفیت قوانین و مقررات به عنوان یکی از زیر شاخههای نظام تدبیر شایسته در کشورها با چهار گروه درآمدی تاثیر معنیداری بر بهرهوری سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد یا خیر؟ بنابراین در این مقاله ارتباط میان کیفیت قوانین و مقررات در اثرگذاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی در کشورها با چهار گروه درآمدی در دوره زمانی 2016 - 2002 با کمک روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که:- ارتباط مثبت و معناداری میان کیفیت قوانین و مقررات و رشد اقتصادی وجود دارد. - فرضیه اصلی تحقیق در دو گروه درآمدی متوسط پایین و متوسط بالا معنیدار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Regulatory Quality on the Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth

نویسندگان [English]

  • sholeh bagheri pormehr 1
  • negar zahedi azad 2
1 Assistant Professor / khatam university
2 khatam university
چکیده [English]

The literature review of economic growth shows that the factors which are known as the growth engine do not have the same impact on countries with different socioeconomic structures. In this way, the different levels of institutional quality can be considered as the main determinants of exploiting of economic growth factors such as foreign direct investment (FDI). In order to evaluate the performance of institutions, there are several indicators. One of them is “good governance”. A good governance is known as an effective factor to develop the economic growth, improve the work environment and absorb domestic and foreign investment. “Good governance” indicator comprises six components: Voice & Accountability, Political stability, Government Effectiveness, Regulatory Quality, and Rule of Law & Control of corruption. Our main purpose in this study is to evaluate the effect of regulatory quality indictor as a representative of good governance on FDI in four different country groups classified by income Levels. Therefore, in this paper, the effect of the regulatory quality indictor on the relationship between foreign direct investment and economic growth in four different country groups classified by income level is investigated. The panel smooth transition method over the period of 2002-2016 is applied. The result shows that: 1- There is a positive and significant relation between regulatory quality and economic growth. 2- The main hypothesis is confirmed in the Lower Middle income countries and Upper Middle income countries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Foreign Direct Investment
  • Good Governance
  • Quality of Laws and Regulations