عوامل اساسی موثر بر نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد رشته اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشگاه تبریز

3 رئیس گروه اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان

چکیده

چکیده:
یکی از مباحث مهم در اقتصاد منطقه‌ای، چگونگی توزیع منابع و امکانات کشور در بعد فضایی و جغرافیایی می‌باشد، به گونه‌ای که منجر به تعادل در بین مناطق گردد و از جمله شاخص‌های عدم تعادل در بین مناطق، نابرابری درآمد سرانه می‌باشد. در این خصوص، شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در بین مناطق، می‌تواند نقش مهمی را در اتخاذ سیاست مناسب برای ایجاد تعادل منطقه‌ای ایفا نماید.
هدف از انجام این مطالعه، شناسایی عوامل موثر اساسی در افزایش نابرابری درآمد سرانه در بین استان‌های کشور در دوره 1379-1393 می‌باشد. برای رسیدن به هدف تحقیق، نقش عوامل مختلف اقتصادی در افزایش نابرابری درآمد سرانه در بین استان‌های کشور با استفاده از مدل رگرسیون داده‌های تابلویی به روش اثرات ثابت بررسی شد. تخمین مدل رگرسیون معرفی شده نشان داد که بین شاخص‌های مزیت نسبی در صادرات کالاهای صنعتی، ضریب پراکندگی هزینه‌های بودجه سرانه دولت، ضریب تمرکز فعالیت‌های صنعتی، اختلاف در میزان سرمایه انسانی و مزیت نسبی در صنعت هتلداری با شاخص نابرابری درآمدی رابطه مثبت برقرار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamental factors affecting income inequality among provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bager Beheshti 1
  • parviz mohamadzade 2
  • khalil ghasemloo 3
1 Professor of Economics at Tabriz University
2 Associate Professor of Economics at Tabriz University
3 Head of Economics and Investment Group of Zanjan Organization for Management and Planning
چکیده [English]

.Abstract:

One of the important issues in regional economics is how the resources and facilities of the country are distributed in the spatial and geographic dimension, so that it does lead to regional balances. One of the indicators of imbalance between regions is the inequality of per capita income. In this regard, identification of factors affecting income inequalities among regions will play an important role in policy making for regional equilibrium
The purpose of this study is to identify the causes of per capita inequality among the provinces of Iran during the period of 2000-2014. To achieve the research goal, the role of various economic factors in increasing income inequality among the provinces with using the fixed effects method of Panel data regression model was studied.
The estimated regression model showed that the impact of the relative advantage indexes in industrial goods, the gap in the government spending in the provinces, the concentration of industrial activities, the difference in human capital and relative advantage in the tourism industry on income inequality were positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " industrial investment "
  • "Human capital"
  • "income inequality"
  • "Industrial exports"
  • "Government expenditures"