عوامل اساسی موثر بر نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد رشته اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشگاه تبریز

3 رئیس گروه اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان

چکیده

چکیده:
یکی از مباحث مهم در اقتصاد منطقه‌ای، چگونگی توزیع منابع و امکانات کشور در بعد فضایی و جغرافیایی می‌باشد، به گونه‌ای که منجر به تعادل در بین مناطق گردد و از جمله شاخص‌های عدم تعادل در بین مناطق، نابرابری درآمد سرانه می‌باشد. در این خصوص، شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در بین مناطق، می‌تواند نقش مهمی را در اتخاذ سیاست مناسب برای ایجاد تعادل منطقه‌ای ایفا نماید.
هدف از انجام این مطالعه، شناسایی عوامل موثر اساسی در افزایش نابرابری درآمد سرانه در بین استان‌های کشور در دوره 1379-1393 می‌باشد. برای رسیدن به هدف تحقیق، نقش عوامل مختلف اقتصادی در افزایش نابرابری درآمد سرانه در بین استان‌های کشور با استفاده از مدل رگرسیون داده‌های تابلویی به روش اثرات ثابت بررسی شد. تخمین مدل رگرسیون معرفی شده نشان داد که بین شاخص‌های مزیت نسبی در صادرات کالاهای صنعتی، ضریب پراکندگی هزینه‌های بودجه سرانه دولت، ضریب تمرکز فعالیت‌های صنعتی، اختلاف در میزان سرمایه انسانی و مزیت نسبی در صنعت هتلداری با شاخص نابرابری درآمدی رابطه مثبت برقرار است.

کلیدواژه‌ها