تأثیر سرمایه ‏گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل‏های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه حسابداری، دانشگاه کردستان

3 اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این پژوهش تأثیر سرمایه‌گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل‏های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) می‏باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی - همبستگی است. در این پژوهش اطلاعات مالی 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که گزارش کنترل‏های داخلی را ارائه داده‏اند، در طی دوره زمانی 1395 تا 1397 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از نرم‌افزار 22Spss استفاده شده است. در این پژوهش 10 فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است که تمام فرضیه‏ها به جزء فرضیه دهم مورد تایید قرار گرفته‏اند. برای آزمون فرضیه‏های پژوهش، از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه‏ها می‏توان به این نتیجه رسید که سرمایه‏گذاری منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل‏های داخلی شرکت‏ها تأثیرگذار است و برای رسیدن به ارائه گزارش کنترل‏های داخلی بهتر می‏توان در منابع انسانی سرمایه‏گذاری نمود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نیروی انسانی باارزش‏ترین منابع سازمانی محسوب می‏شوند که به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه تحقق اهداف سازمانی را فراهم می‏کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of investment in human resources to report on internal control over financial reporting of listed companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ali Emami Meibodi 1
  • Reza Jamei 2
  • Ghasem Najafi 2
  • aref behrooz 3
1 Faculty of Economics, University of Allameh Tabatabaei
2 Faculty of Accounting, University of Kurdistan
3 Economics, University of Allameh Tabatabaei
چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate the of investment in human resources to report on internal control over financial reporting. The purpose of this study is applied in nature, descriptive - correlation. In this study, financial data of 60 companies listed in Tehran Stock Exchange, which have offered reported internal control during the period 2017 to 2019 have been investigated. Software was used to analyze the results is spss22. In this study 10 examined the hypothesis that all hypotheses have been confirmed as part of my thesis. To test the hypotheses of this study is the use of regression analysis and Pearson. According to the results of hypothesis testing can be concluded that human resource investment companies reporting internal controls are effective and to achieve better internal control report can be invest in human resources. Results indicate that human resources is the most valuable corporate resource that meaning given to the field of human resources and organizational goals provide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Exchange
  • Internal control personnel
  • Investment in human resources
  • Controls over financial reporting
  • Report on Internal Control