شناسایی پیشران‌های آینده تفکر استراتژیک مدیران در نظام بودجه ریزی ایران با رویکرد آینده‌پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گرگان

2 دانشگاه علی اباد کتول

چکیده

مطالعه حاضر با استفاده از روش پژوهشی اکتشافی- پیمایشی به دنبال عوامل موثر ‏بر تفکر استراتژیک در نظام بودجه ریزی ایران با رویکرد آینده پژوهی می پردازد. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از تکنیک مطالعه نیمه ‏ساختاریافته و روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. مصاحبه شوندگان ‏این پژوهش را متخصصین و اساتید حسابداری، مدیریت و اقتصاد صاحب نظر در ‏بودجه ریزی تشکیل می دهند. برای‎ ‎شناسایی‎ ‎نیروهای‎ ‎پیشران‎ ‎در‎ ‎‏20‏‎ ‎سال‎ ‎آینده،‎ ‎ابتدا هم اندیشی‎ ‎خبرگان،‎ ‎پرسشنامه‎ ‎باز‎ ‎و‎ ‎مصاحبه‎ ‎با‎ ‎خبرگان‎ ‎و‎ ‎سپس‎ ‎برای‎ ‎ایجاد‎ ‎اتفاق نظر‎ ‎نهایی،‎ ‎دلفی‎ ‎فازی‎ ‎اجرا‎ ‎شد. انتخاب‎ ‎خبرگان‎ ‎بر‎ ‎مبنای‎ ‎روش‎ ‎نمونه گیری‎ ‎نظری‎ ‎گلوله‎ ‎برفی‎ ‎و‎ ‎اشباع‎ ‎نظری‎ ‎انجام‎ ‎شد.‏‎ ‎برای‎ ‎تحلیل‎ ‎نتایج‎ ‎دلفی‎ ‎از آزمون‎ ‎دوجمله‌ای‎ ‎و‎ ‎دلفی‎ ‎فازی‎ ‎استفاده‎ ‎شد. پس از تهیه فهرست پیشران های اولیه، با نظرات‎ ‎اساتید‎ ‎متخصص‎ ‎دراین‎ ‎حوزه و‎ ‎همچنین‎ ‎خبرگان‎ ‎در‎ ‎مرحله مصاحبه،‎ ‎پیشران های‎ ‎اولیه‎ ‎تجمیع‎ ‎و‎ ‎تعدیل شد و سرانجام 22 پیشران انتخاب‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎خبرگان‎ ‎مرحله دلفی‎ ‎ارسال‎ ‎شد. نتایج پژوهش نشان داد که 22 پیشران از مهم ترین‎ ‎پیشران‎ ‎تأثیرگذار‎ ‎در‎ ‎آینده ‏تفکر استراتژیک در نظام بودجه ریزی کشور‎ ‎است. در این پژوهش 22 پیشران ‏شناسایی شد که این پیشران ها مورد تایید خبرگان قرار گرفتند. ‏

کلیدواژه‌ها