دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1399 
1. کاربرد نهادگرایی الینور استروم در برنامه‌ریزی توسعه

صفحه 10-35

محمود متوسلی؛ اسماعیل بیگی هرچگانی؛ بهراد فرمهینی فراهانی


6. تاثیر پرداخت الکترونیک بر سرقت

صفحه 211-234

احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن؛ وحید کفیلی؛ احمد دهقانی احمدآباد