اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا آزموده اردلان

استاد ژئودزی رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آیندنگری

ardalanut.ac.ir