اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه پیشین

ابوالفضل پاسبانی صومعه

علوم اقتصادی عضو هیأت علمی و استادیار جهاد دانشگاهی

a.pasebanismgmail.com