اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه پیشین

ابوالفضل پاسبانی صومعه

علوم اقتصادی عضو هیأت علمی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری/ جهاد دانشگاهی

www.dfrc.ir
a.pasebanismgmail.com
09124236734