اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

حمید محمدی

شهرسازی-برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی و استادیار مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

hamidmohamyazd.ac.ir