اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمدباقر نوبخت

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی و استاد مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری

journaldfrc.ir