اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمدباقر نوبخت

علوم اقتصادی عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری

journaldfrc.ir