اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

داود بهبودی

علوم اقتصادی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تبریز

dbehbudi@tabrizu.ac.ir
dbehbudigmail.com