اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه پیشین

سهیلا پروین

علوم اقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

parvin2020hotmail.com