اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

فرزانه ساسان پور

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه خوارزمی

f.sasanpourgmail.com
sasanpour@khu.ac.ir