اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

فرزانه ساسان پور

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

f.sasanpourgmail.com