نویسنده = مارال اسکندری
تعداد مقالات: 1
1. اثر اعمال مالیات سبز بر درآمد مالیاتی دولت(مطالعه موردی کشورهای منتخب OECD)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 9-36

مارال اسکندری؛ جمشید پژویان؛ تیمور محمدی؛ فرهاد غفاری