نویسنده = رضا معبودی
تأثیر آستانه‌‏ای فین‌‏تک بر توسعۀ مالی در ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 35-56

10.22034/pbr.2023.385070.1311

رضا معبودی؛ زینب دره نظری