کلیدواژه‌ها = برنامه‌های توسعه
چالش‌های تدوین سیاست‌های توسعه در ایران (برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 95-126

10.22034/pbr.2022.306819.1168

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ‌زاده جوشانی؛ فرزانه حسین عسکری