کلیدواژه‌ها = تخصیص بهینه منابع آب
نظریه بازی و کاربرد آن در تخصیص بهینه منابع آب

دوره 1، شماره 3، آذر 1399، صفحه 123-166

10.22034/pbr.2020.109247

قهرمان عبدلی؛ تیام مهاجرشجاعی