کلیدواژه‌ها = ریسک سیاسی
تاثیر بیکاری بر ثبات سیاسی در ایران (1394-1364)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 151-176

10.22034/pbr.2021.89804

حبیب انصاری سامانی؛ ربابه خیل کردی