کلیدواژه‌ها = عرضه وتقاضای خدمات اکوسیستمی
برنامه‌ریزی فضایی منطقه‌ای مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات‌اکوسیستمی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 67-90

10.22034/pbr.2021.118913

حسن اسماعیل زاده؛ نغمه مبرقعی؛ مهرداد کاشف؛ نعمت‌ا... اکبری