کلیدواژه‌ها = شرکت‌ دانش‌بنیان
الگوی کارآفرینی فناورانه با رویکرد نوآوری باز: توسعه پایدار شرکت های دانش بنیان نفت و گاز

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 44-71

10.22034/pbr.2021.145864

محمدحسین صابر کهنه گورابی؛ سیدحسین ایرانمنش؛ پریوش جعفری