دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

آسیب‌شناسی و ارائۀ راهبردهای تحقق الزامات استقرار زیرساخت داده مکانی (SDI) در مدیریت یکپارچۀ حریم کلان‌شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.22034/pbr.2023.377709.1296

ابوالحسن مدرس زاده برزکی؛ رحیم سرور؛ فریده اسدیان


تأثیر آستانه‌‏ای فین‌‏تک بر توسعۀ مالی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.22034/pbr.2023.385070.1311

رضا معبودی؛ زینب دره نظری