الگوی کارآفرینی فناورانه با رویکرد نوآوری باز: توسعه پایدار شرکت های دانش بنیان نفت و گاز

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 44-71

10.22034/pbr.2021.145864

محمدحسین صابر کهنه گورابی؛ سیدحسین ایرانمنش؛ پریوش جعفری


ارزیابی حساب واحد خزانه در ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 45-72

10.22034/pbr.2022.302585.1160

جمال کاکائی؛ بهاره فهیمی


اثر متغیّرهای جمعیت‏‌شناختی بر پویایی درآمد خالص خانوارهای شهری و روستایی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 67-99

10.22034/pbr.2023.363360.1275

حمید ابریشمی؛ سجاد برخورداری؛ علی جدیدزاده؛ مائده عبدی


اثر ارزش افزوده صنعت حمل و نقل هوایی بر اشتغال این صنعت

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 72-98

10.22034/pbr.2021.145866

مهدی نیک نژاد؛ کامبیز هژبر کیانی؛ احمد سرلک؛ مریم خوشنویس


بررسی اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست: مدل پنل‌دیتای فضایی برای کشورهای حوزۀ خلیج فارس

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 73-93

10.22034/pbr.2022.304545.1166

ریحانه گنجی؛ زهرا عابدی؛ عبدالرسول قاسمی؛ امیر محمدی نژاد؛ محمد صادق علیپور


تحلیل چگونگی اثرپذیری نرخ رشد اقتصادی ایران از تحریم‌های اقتصادی (رویکرد فازی)

دوره 4، شماره 3، آذر 1402، صفحه 79-118

10.22034/pbr.2023.189414

مصطفی علمی مقدم؛ مصطفی شکری؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ مینو امینی میلانی؛ نسرین منصوری


چالش‌های تدوین سیاست‌های توسعه در ایران (برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 95-126

10.22034/pbr.2022.306819.1168

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ‌زاده جوشانی؛ فرزانه حسین عسکری


بررسی اثر غیرمستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 99-115

10.22034/pbr.2021.145872

الهام وفائی؛ مهدی پندار؛ سارا معصوم زاده


واکاوی مسائل توسعۀ دانش‌بنیان در ایران با تأکید بر نوآوری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 101-135

10.22034/pbr.2023.363595.1277

حمید محمدی؛ یدالله دیوسالار؛ گل‏نساء صلواتی؛ محدثه بشیرمشهدی


اولویت‌بندی صنایع ایران براساس شاخص‌های جهش اقتصادی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 103-124

10.22034/pbr.2023.386558.1313

روح اله کهن هوش نژاد؛ سیدمهدی پاک‌ذات؛ رضا محمدیان امیری؛ فرهاد هادی نژاد


انطباق برنامه و بودجه در شهرداری تهران: عوامل و راهکارها

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 116-145

10.22034/pbr.2021.145873

سالار دانش فر؛ رضا قنبریان؛ امیر شهرابی فراهانی