اثر اعمال مالیات سبز بر درآمد مالیاتی دولت(مطالعه موردی کشورهای منتخب OECD)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 9-36

10.22034/pbr.2021.118911

مارال اسکندری؛ جمشید پژویان؛ تیمور محمدی؛ فرهاد غفاری


کاربرد نهادگرایی الینور استروم در برنامه‌ریزی توسعه

دوره 1، شماره 3، آذر 1399، صفحه 10-35

10.22034/pbr.2020.109231

محمود متوسلی؛ اسماعیل بیگی هرچگانی؛ بهراد فرمهینی فراهانی


ارزیابی اثر عوامل نهادی و سیاسی بر توسعه مالی در کشورهای اسلامی منتخب

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 35-60

10.22034/pbr.2020.104641

مرتضی عزتی؛ لطفعلی عاقلی؛ وجیهه کرمی


تجزیه و تحلیل تغییرات بهره‌وری انرژی‌ در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 37-66

10.22034/pbr.2021.118912

اسفندیار جهانگرد؛ علی فریدزاد؛ جمال کاکائی؛ اکبر احمدی


عوامل اساسی موثر بر نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 11-44

10.22034/pbr.2021.124905

محمدباقر بهشتی؛ پرویز محمدزاده؛ خلیل قاسملو


برنامه‌ریزی فضایی منطقه‌ای مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات‌اکوسیستمی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 67-90

10.22034/pbr.2021.118913

حسن اسماعیل زاده؛ نغمه مبرقعی؛ مهرداد کاشف؛ نعمت‌ا... اکبری


بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری خطرپذیر برعملکرد بانک ها با نگرش سیستمی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 91-120

10.22034/pbr.2021.120479

علی فروش باستانی؛ حامد حامدی نیا؛ محمد قجری


نظریه بازی و کاربرد آن در تخصیص بهینه منابع آب

دوره 1، شماره 3، آذر 1399، صفحه 123-166

10.22034/pbr.2020.109247

قهرمان عبدلی؛ تیام مهاجرشجاعی


طراحی الگوی عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 131-167

10.22034/pbr.2020.104645

محمد خان عزیزی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ مقصود فراستخواه


تأثیر اندازه دولت بر جهانی‌شدن اقتصاد در کشورهای منتخب

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 71-110

10.22034/pbr.2021.89808

جعفر یحیوی دیزج؛ یوسف محمدزاده