اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدمهدی پاک ذات

علوم اقتصادی رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری

pakzatgmail.com
pakzat @isu.ac.ir

سردبیر

محمدباقر نوبخت

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی و استاد مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری

journaldfrc.ir

مدیر نشریه

محمدرضا رضائی

علوم اقتصادی مدیرکل دفتر نشر منابع علمی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

rezaeedfrcyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

علیرضا آزموده اردلان

مهندسی نقشه برداری عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران

ardalanut.ac.ir
0000-0001-5549-3189

نعمت اله اکبری

علوم اقتصادی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه اصفهان

ost61mporg.ir
n_akbari@ase.ui.ac.i

داود بهبودی

علوم اقتصادی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تبریز

dbehbudi@tabrizu.ac.ir
dbehbudigmail.com

فرهاد دژپسند

علوم اقتصادی عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

f_dejpasandsbu.ac.ir

فرزانه ساسان پور

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه خوارزمی

f.sasanpourgmail.com
sasanpour@khu.ac.ir

وحید خاشعی

مدیریت استراتژیک عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

khasheiatu.ac.ir

علی طیب نیا

علوم اقتصادی عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه تهران

taiebniaut.ac.ir

حمید محمدی

شهرسازی-برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی و استادیار مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

hamidmohamyazd.ac.ir

محمدباقر نوبخت

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی و استاد مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

journaldfrc.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

ابوالفضل پاسبانی صومعه

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی و استادیار جهاد دانشگاهی

a.pasebanismgmail.com

محمد صادق علیپور

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار

msalipourhotmail.com

غلامرضا گرایی نژاد

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

r_geraeiyahoo.com

شاپور محمدی

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

shmohmadut.ac.ir

نادر مهرگان

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا

mehregannaderyahoo.com

سهیلا پروین

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

parvin2020hotmail.com

مرتضی عزتی

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس

mezzatimodares.ac.ir

صادق بختیاری

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه اصفهان

bakhtiari_sadeghyahoo.com

کارشناس نشریه

امین جلایر

مهندسی محیط زیست کارشناس دفتر نشر منابع علمی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

amin.jalayerut.ac.ir
0000-0002-1767-5595