اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدمهدی پاک ذات

علوم اقتصادی رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

pakzatut.ac.ir

سردبیر

محمدباقر نوبخت

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی و استاد مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری

journaldfrc.ir

مدیر نشریه

محمدرضا رضائی

علوم اقتصادی مدیرکل دفتر نشر منابع علمی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

rezaeedfrcyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

علیرضا آزموده اردلان

ژئودزی عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران

ardalanut.ac.ir
0000-0001-5549-3189

نعمت اله اکبری

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه اصفهان

n_akbariase.ui.ac.ir

داود بهبودی

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تبریز

dbehbuditabrizu.ac.ir

فرهاد دژپسند

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

f_dejpasandsbu.ac.ir

فرزانه ساسان پور

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری عضو هیئت‌علمی و دانشیار دانشگاه خوارزمی

sasanpourkhu.ac.ir
0000-0001-6204-7806

وحید خاشعی

مدیریت استراتژیک عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

khasheiatu.ac.ir

علی طیب نیا

علوم اقتصادی عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه تهران

taiebniaut.ac.ir

حمید محمدی

شهرسازی-برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی و استادیار مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

hamidmohamyazd.ac.ir

محمدباقر نوبخت

علوم اقتصادی عضو هیئت‌علمی و استاد مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری

journaldfrc.ir