تأثیر سرمایه ‏گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل‏های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه حسابداری، دانشگاه کردستان

3 اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این پژوهش تأثیر سرمایه‌گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل‏های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) می‏باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی - همبستگی است. در این پژوهش اطلاعات مالی 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که گزارش کنترل‏های داخلی را ارائه داده‏اند، در طی دوره زمانی 1395 تا 1397 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از نرم‌افزار 22Spss استفاده شده است. در این پژوهش 10 فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است که تمام فرضیه‏ها به جزء فرضیه دهم مورد تایید قرار گرفته‏اند. برای آزمون فرضیه‏های پژوهش، از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه‏ها می‏توان به این نتیجه رسید که سرمایه‏گذاری منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل‏های داخلی شرکت‏ها تأثیرگذار است و برای رسیدن به ارائه گزارش کنترل‏های داخلی بهتر می‏توان در منابع انسانی سرمایه‏گذاری نمود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نیروی انسانی باارزش‏ترین منابع سازمانی محسوب می‏شوند که به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه تحقق اهداف سازمانی را فراهم می‏کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of investment in human resources to report on internal control over financial reporting of listed companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ali Emami Meibodi 1
  • Reza Jamei 2
  • Ghasem Najafi 2
  • aref behrooz 3
1 Faculty of Economics, University of Allameh Tabatabaei
2 Faculty of Accounting, University of Kurdistan
3 Economics, University of Allameh Tabatabaei
چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate the of investment in human resources to report on internal control over financial reporting. The purpose of this study is applied in nature, descriptive - correlation. In this study, financial data of 60 companies listed in Tehran Stock Exchange, which have offered reported internal control during the period 2017 to 2019 have been investigated. Software was used to analyze the results is spss22. In this study 10 examined the hypothesis that all hypotheses have been confirmed as part of my thesis. To test the hypotheses of this study is the use of regression analysis and Pearson. According to the results of hypothesis testing can be concluded that human resource investment companies reporting internal controls are effective and to achieve better internal control report can be invest in human resources. Results indicate that human resources is the most valuable corporate resource that meaning given to the field of human resources and organizational goals provide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Exchange
  • Internal control personnel
  • Investment in human resources
  • Controls over financial reporting
  • Report on Internal Control
آذر، عادل و منصور مؤمنی (1389). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران: سمت.
حسنعلی‌زاده، صابر و مهدی سعادت (1390). آشنایی با مفاهیم سرمایه انسانی، پایگاه مقالات علمی مدیریت.
حمیدیان­پور، فخریه، ابراهیم رجب­پور، سلیمه افراخته و عمران مهرابی (1398). «بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر سرمایه انسانی». توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، سال چهاردهم، شماره 54، 1-22.
زارعی، محسن و سعید عبدی (1389). «کنترل‏های‏ داخلی و مشکلات آن در بخش دولتی»، دانش حسابرسی، سال دهم، شماره 39، 129-102.
کرباسی یزدی، حسین (1384). استانداردهای کنترل‏های داخلی در دولت، دانش حسابرسی، شماره 17 و 18.
Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D. W., & Kinney Jr, W. R. (2007). “The discovery and reporting of internal control deficiencies prior to SOX-mandated audits.” Journal of accounting and economics, Vol.44, No.(1-2), 166-192.
Ashbaugh‐Skaife, H., Collins, D. W., Kinney Jr, W. R., & LaFond, R. (2008). “The effect of SOX internal control deficiencies and their remediation on accrual quality.” The accounting review, Vol. 83, No.1, 217-250.
Bagranoff, N. A., & Vendrzyk, V. P. (2000). “The changing role of IS audit among the big five US-based accounting firms.” Information Systems Control Journal, Vol.5, 33-37.
Baron, J. N., & Dreps, D. M. (2002). Strategic Human Resources: Frameworks for General Managers. New York: John Wiley and Sons, Inc.
Beneish, M. D., Billings, M. B., & Hodder, L. D. (2008). “Internal control weaknesses and information uncertainty.” The accounting review, Vol.83, No.3, 665-703.
Brazel, J. F., & Agoglia, C. P. (2005). An examination of auditor planning judgments in a complex AIS environment: The moderating role of auditor AIS expertise. Working paper, North Carolina State University.
Brazel, J., and C. P. Agoglia. (2007). “An examination of auditor planning judgments in complex accounting information system environment.” Contemporary Accounting Research, 24(winter), 1059-1083.
Burd, S. & Tumolo, M. (2004). Leveraging the new human capital: Adaptive strategies, results achieved, and stories of transformation. Palo Alto, CA: Davies-Black Publishing.
Chams, N., & García-Blandón, J. (2019). “On the importance of sustainable human resource management for the adoption of sustainable development goals.” Resources, Conservation and Recycling, Vol.141, 109-122.
 Chang, K., Bang Nguyen Kuo-Tai Cheng Chien-Chih Kuo Iling Lee. (2016). “HR practice, organisational commitment & citizenship behaviour, ” Employee Relations, Vol.38, No.6, 907-926.
Čiutienė, R., & Railaitė, R. (2015). “A development of human capital in the context of an aging population.” Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.213, 753-757.
Cohen, E., Taylor, S., & Muller-Camen, M. (2012). “HRM’s role in corporate social and environmental sustainability.” SHRM report, Vol.1, 1-16.
Dorantes, C. A., Li, C., Peters, G. F., & Richardson, V. J. (2013). “The effect of enterprise systems implementation on the firm information environment.” Contemporary Accounting Research, Vol.30, No.4, 1427-1461.
Doyle, J., Ge, W., & McVay, S. (2007). “Accruals quality and internal control over financial reporting.” The Accounting Review, vol. 82, No.5, 1141–1170.
Egan, T. M., Yang, B., & Bartlett, K. R. (2004). “The effects of organizational learning culture and job satisfaction on motivation to transfer learning and turnover intention.” Human resource development quarterly, Vol.15, No.3, 279-301.
Hammersley, J. S., Myers, L. A., & Shakespeare, C. (2008). “Market reactions to the disclosure of internal control weaknesses and to the characteristics of those weaknesses under section 302 of the Sarbanes Oxley Act of 2002.” Review of Accounting Studies, Vol.13, No.1, 141-165.
Johnstone, K., Li, C., & Rupley, K. H. (2011). “Changes in corporate governance associated with the revelation of internal control material weaknesses and their subsequent remediation.” Contemporary Accounting Research, Vol.28, No.1, 331-383.
Krishnan, J. (2005). “Audit committee quality and internal control: An empirical analysis.” The accounting review, Vol.80, No.2, 649-675.
Li, C., Sun, L., & Ettredge, M. (2010). “Financial executive qualifications, financial executive turnover, and adverse SOX 404 opinions.” Journal of Accounting and EconomicsVol.50, No.1, 93-110.
Morris, J. J. (2011). “The impact of enterprise resource planning (ERP) systems on the effectiveness of internal controls over financial reporting.” Journal of information systemsVol.25, No.1, 129-157.
Ogneva, M., Subramanyam, K. R., & Raghunandan, K. (2007). “Internal control weakness and cost of equity: Evidence from SOX Section 404 disclosures.” The Accounting Review, Vol.82, No.5, 1255-1297.