بررسی تجربیات خصوصی‌سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارایه مدل در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

سیاست خصوصی سازی ، به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیگیری شده است؛ به طوری که این سیاست به عنوان یکی از برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان، پیگیری و اجرا می شود. اگرچه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه، نتایج خصوصی‌سازی و مؤلفه های آن، کاملاً مشخص نشده است. لذا، هدف کلی این تحقیق، بررسی تجربیات خصوصی‌سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارائه مدل در بخش کشاورزی ایران است. این تحقیق، در دو مرحله به انجام رسیده است: در مرحله اول، با استفاده از روش تحقیق کیفی فراترکیب، مؤلفه‌های تأثیرگذار در خصوصی‌سازی شناسایی شدند. برای این منظور، 42 اثر منتخب در مجلات معتبر بین المللی در محدوده سال‌های 2000-2018 با محوریت موضوعی خصوصی‌سازی و تحقیقات کشاورزی انتخاب شدند که در پنج مرحله جداگانه، اهداف به کار رفته، نمونه‌ها، روش تحقیق، یافته‌ها و نتایج به کار رفته در منابع، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج مرحله اول تحقیق، به جدا سازی پنج محور اساسی در زمینه خصوصی‌سازی منجر شد. محورها عبارت بودند از: 1- علل گرایش به خصوصی‌سازی 2- موانع خصوصی‌سازی 3- معایب خصوصی‌سازی 4- راهکارهای خصوصی‌سازی: 5- پیامدهای خصوصی‌سازی. در مرحله دوم با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها، پنج محور اصلی در سه مرحله، کدگذاری شدند. در این مرحله، از کنار هم قرار گرفتن زمینه‌ها، علت‌ها، راهکارها و پیامدها، مدل پیشنهادی خصوصی‌سازی کشاورزی در ایران شکل گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Privatization Experiences of Developing and Developing Countries in Agricultural Research and Presenting Modeling in Iran

نویسندگان [English]

  • Neda Alizadeh 1
  • hassan Alipour 2
1 Associate Professor in Agricultural Research, Education and Extension Organization
2 Assistant Professor in Agricultural Research, Education and Extension Organization
چکیده [English]

The overall purpose of this study is to examine the privatization experiences of developing and developed countries in agricultural research and modeling in the Iranian agricultural sector. In the first stage, the influential factors in privatization were identified using the cross-linked research method. For this purpose, 42 selected papers in internationally accredited journals in the period 2000-2018 were selected with a thematic focus on privatization and agricultural research. In five separate stages, the objectives, samples, research method, findings and results were selected. The results of this phase resulted in the separation of five key factors in privatization. The factors were 1) Causes of privatization tendency: to increase efficiency, improve government finances, expand capital markets, reduce costs, create employment, and reduce administrative bureaucracy 2) Privatization Barriers: Component Political and legal uncertainties, strong stakeholder opposition, government financial weakness, high unemployment, increased competition in world markets, inflation control, and reduced government tenure. 3) Privatization Disadvantages: Component the reluctance to provide services in disadvantaged areas, ignoring environmental issues, reducing government control over the type and quality of service provision, and the existence of insecure employment contracts 4) Solutions Privatization: Including equity, direct selling of assets, contracting, and restructuring of the consumer market. 5) Consequences of privatization: Increasing efficiency, improving government finances, reducing costs, creating employment and reducing bureaucracy. In the second phase of the research, using the qualitative research method by grounded theory, the five main factors identified were coded in three stages and the proposed model of agricultural privatization in Iran was put together to bring together the contexts, causes, solutions and consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Agricultural research
  • Developed Countries
  • Developing Countries
آقا نصیری، مریم (1390). مروری بر روند سرمایه­گذاری بخش کشاورزی در چهار برنامه توسعه کشور. مجله اقتصادی بررسی مسائل و سیاست­های اقتصادی، سال دوازدهم، شماره 4 و 5، 78-61.
بازرگان هرندی، عباس (1391). مقدمه‌ای بر روش­های تحقیق کیفی و آمیخته. چاپ دوم، تهران: دیدار.
تقی‌زاده، هوشنگ، محسن پورعبادالهان و داود ابوطالبی (1388). خصوصی‌سازی در شرکت سهامی مخابرات آذربایجان شرقی و نقش آن در کاهش هزینه‌ها. دانش و توسعه، 17 سال شانزدهم، شماره 29، 218-201.
جعفر زاده، ز. (1386). بررسی تطبیقی روند خصوصی‌سازی و چالش‌های فراروی آن. فصلنامه مطالعات مدیریت، 50: 36-21.
حسینی، سیدمحمود و فرهاد لشگرآرا (1385). تحلیل زمینه­ها و ابعاد خصوصی­سازی ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی. ماهنامه جهاد، 275، 190-176.
درخشان، حسین (1382). بررسی نقش آزادسازی ترویج کشاورزی. فصلنامه پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال یکم، شماره 1، 29-18.
دلاوری، لیلا (1395). بخش خصوصی و جایگاه آن در توسعه کشاورزی. سازمان جهاد کشاورزی استان قم، گزارش سالانه.
رضایی، ر. (1389). شناسایی عوامل تعیین­کننده خصوصی­سازی خدمات ترویج کشاورزی از دیدگاه برنج­کاران استان زنجان. پایان­نامه کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی، دانشگاه زنجان.
زریئی، ف. (1393). خصوصی­سازی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
زمان‌زاده، حمید (1388). ضرورت معکوس فرآیند خصوصی‌سازی در ایران. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1919.
صفار، محمد (1388). اقتصاد مالی خصوصی­سازی. تهران: سازمان خصوصی‌سازی.
قاضی طباطبایی، محمود و ابوعلی ودادهیر (1389)، فراتحلیل در پژوهش­های اجتماعی و رفتاری. تهران: جامعه‌شناسان.
کریمی اصفهانی، خدیجه (1387). خصوصی­سازی. ماهنامه جهاد، 315: 36-25.
کیان پور، سعید (1383). بررسی اجمالی خصوصی­سازی در چند کشور منتخب با اشاره­ای بر سیاست­های کلی اصل 44. کارآفرینان امیرکبیر، سال ششم، شماره 60: 20-2.
محسنی، م. (1388). مشکلات و تنگناهای اشتغال دانش­آموختگان رشته­های کشاورزی. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، 4 (3): 17-2.
مهدوی عادلی، محمدحسین و حسین رافعی (1389). بررسی جریان خصوصی­سازی و تأثیر آن بر تقویت کارآفرینی در ایران. دانش و توسعه، شماره 18: 27-14.
ﻧﺼﯿﺮزاده، غلامرضا (1389). ﺧﺼﻮﺻﯽ­ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖ­ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ. تهران: ﮐﻤﺎل ﻋﻠﻢ.
Anderson, J. H., Korsun, G., & Murrell, P. (1999). Ownership, exit and voice after mass privatization: evidence from Mongolia. Economics of Transition7(1), 215-243.
Baskarikhan, E. (2003). Privatization in North America. In David Parker and David Saal, eds., International Handbook on Privatization. Journal of Bangladesh Edward Elgar, :129-160.
Bel, G. (2006). Retrospectives: The Coining of" Privatization" and Germany's National Socialist Party. Journal of Economic Perspectives20(3), 187-194.
Black, B. S., Kraakman, R., & Tarassova, A. (2000). „Russian Privatization and Corporate Governance: What Went Wrong?‰ Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 178.
Carlin, W., Fries, S., Schaffer, M. E., & Seabright, P. (2001). Competition and enterprise performance in transition economies: Evidence from a cross-country survey. Available at SSRN 270320.
Earle, J., & Telgedy, A. (2001). Productivity and Ownership Structure in Romania: Does Privatization Matter? Working paper, Central European U., Budapest.
Estrin, S., and Rosevear, A. (2003). Privatization in Ukraine." In David Parker and David Saal, eds., International Handbook on Privatization. Cheltenham, UK: Edward Elgar: 454-474.
Fink, C., Mattoo, A., & Rathindran, R. (2003). An assessment of telecommunications reform in developing countries. Information Economics and Policy15(4), 443-466.
Frydman, R., Gray, C., Hessel, M., & Rapaczynski, A. (1999). When does privatization work? The impact of private ownership on corporate performance in the transition economies. The quarterly journal of economics114(4), 1153-1191.
Fuglie, K., Heisey, P., King, J. L., Day-Rubenstein, K., Schimmelpfennig, D., Wang, S. L., ... & Karmarkar-Deshmukh, R. (2011). Research investments and market structure in the food processing, agricultural input, and biofuel industries worldwide. USDA-ERS Economic Research Report, (130).
Glennerster, R. (2003). Evaluating Privatization in the Former Yugoslav Republic of Macedonia. Working paper, Kennedy School, Harvard University, Cambridge.
Grigorian, D. (2000). Ownership and Performance of Lithuanian Enterprises. Research working paper 2343, World Bank Group, Washington, DC.
Gupta, G.S. (2008). Privatization: Theory, practices and issues. The Indian Economic Journal, Vol. 46, Oct.-Dec. (No.2).
Harper, J. T. (2001). Short‐term effects of privatization on operating performance in the Czech Republic. Journal of Financial Research24(1), 119-131.
Hu, R., Liang, Q., Pray, C., Huang, J., & Jin, Y. (2011). Privatization, public R&D policy, and private R&D investment in China's agriculture. Journal of Agricultural and Resource Economics, 416-432.
La Porta, R., & Lopez-de-Silanes, F. (1999). The benefits of privatization: Evidence from Mexico. The quarterly journal of economics114(4), 1193-1242.
Munari, F., & Oriani, R. (2002). Privatization and R&D performance: An empirical analysis based on Tobin's q. Available at SSRN 331720.
Nambiar, S. (2009). REVISITING PRIVATISATION IN MALAYSIA: THE IMPORTANCE OF INSTITUTIONAL PROCESS. Asian Academy of Management Journal14(2).
Naseem, A., Omamo, S. W., & Spielman, D. J. (2006). The Private Sector in Agricultural R&D;: Policies and Institutions to Foster its Growth in Developing Countries (No. 591-2016-39907).
Pohl, G., Anderson, R. E., Claessens, S., & Djankov, S. (1997). Privatization and restructuring in Central and Eastern Europe: Evidence and policy options. The World Bank.
Sjaastad, E., Kaarhus, R., Vedeld, P., & Wold, B. K. (2007). Privatisation and liberalisation in the agricultural sector: An Examination of Processes and Outcomes in Three African Cases.
Shleifer, A. (1998). State versus private ownership. Journal of economic perspectives12(4), 133-150.
Strauss, A. and Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques for developing grounded theory. (2nd ed.) Thousand Oaks, CA: Sage.
Tahir, P. (2014). Economic and social consequences of privatization in Pakistan. Journal of Economy of tomorrow, 3: 1-31.
Temu, A., & Due, J. M. (1998). The success of newly privatized companies: new evidence from Tanzania. Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement19(2), 315-341.
Tirard, M. (2008). Privatization and Public Law Values: A View from France. Indiana Journal of Global Legal Studies15(1), 285-304.
Temu, A., & Due, J. M. (1998). The success of newly privatized companies: new evidence from Tanzania. Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement19(2), 315-341.
Torche, F. (2005). Privatization reform and inequality of educational opportunity: The case of Chile. Sociology of education78(4), 316-343.
Wallsten, S. (2005). Returning to victorian competition, ownership, and regulation: An empirical study of european telecommunications at the turn of the twentieth century. Journal of Economic History, 693-722.