اثر تعاملی شاخص‌های آموزش و توزیع درآمد درکشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد/ دانشگاه بوعلی سینا

2 هیئت علمی/ دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

آموزش و توزیع درآمد دو پارامتر مهم هستند که به‌صورت تعاملی بر یکدیگر اثرگذار می‌باشند. رابطه مثبت همراه باهم افزایی این دو شاخص منجر به توجه دولت‌ها در سیاست‌گذاری روی این موضوعات گردیده است. بیشتر کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی موردمطالعه این تحقیق، شرایط و وضعیت مطلوبی در شاخص‌های آموزش و توزیع درآمد ندارند. آموزش می‌تواند با ایجاد مهارت و توانایی و افزایش قدرت درآمدزایی افراد باعث بهبود توزیع درآمد شود که موجب تلقی اولویت دادن شاخص آموزش بر شاخص توزیع درآمد می‌گردد. براین اساس آموزش همواره از دغدغه‌های دولت‌ها در دستیابی به توزیع عادلانه امکانات و تخصیص‌ها بوده است و در زمره مهم‌ترین سیاست‌های عمومی قرار دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر شاخص‌های آموزش بر توزیع نابرابر درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال‌های 2017-2010 می‌باشد. مراحل تحقیق در چهارچوب سیستم داده‌های تابلویی و با استفاده از آزمونهای ریشه واحد ، f لیمر، هاسمن، ولدریج و آماره کای دو انجام گردیده است. داده‌های موردنیاز این مطالعه از بانک جهانی و سایر سازمان‌های مرتبط جمع‌آوری‌شده است. نتایج پژهش نشان داد که بهبود شاخص‌های آموزش باعث کاهش ضریب جینی و یا توزیع عادلانه تر آمد در جامعه می‌شود. بعلاوه بر این، اهمیت بخشیدن به توزیع درآمد به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر آموزش، افزایش شاخص های آموزش را به همراه داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactive Effect of Education Indicators and Income Distribution in Selected Countries of the Islamic Conference Organization

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Taheri 1
  • Akbar Khodabakhshi 2
1 Master of Economics/ Bu Ali Sina University
2 Faculty of Economics Dept, Bu Ali Sina University
چکیده [English]

Education and income distribution are two important parameters that interactively affect each other. The positive relationship between the synergy of these two indicators has led to the attention of governments in policy-making on these issues. Most of the selected countries of the Islamic Conference studied in this research, do not have favorable conditions in terms of education and income distribution indicators. It is a place of optimism to say; Education can improve income distribution by creating skills and abilities and increasing the power of income generation, which makes the education index prioritize over the income distribution index. Accordingly, education has always been one of the concerns of governments in achieving a fair distribution of facilities and allocations and is among the most important public policies. The purpose of this study is to investigate the effect of education indicators on income inequality in selected countries of the Organization of the Islamic Conference during 2010-2017. For this purpose, the model is estimated in the framework of the panel data system using unit root tests, F-Limer, Hausman, Voldridge and Chi-square statistics. The data required for this study were collected from the World Bank and other related organizations. The results showed that improving education indicators reduces the Gini coefficient or a more equitable distribution of income in society. In addition, the importance of income distribution as one of the factors affecting education has led to an increase in education indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Distribution
  • Education Indicators
  • Panel Data
  • Islamic Conference
اسنودن، برایان و هوارد وین (1383). راهنمای نوین اقتصاد کلان، مترجمان منصور خلیلی عراقی و علی سوری، تهران: برادران.
افقه، سید مرتضی، مائده غرافی و مهدی بصیرت (1394). «تأثیر نابرابری آموزش بر توزیع درآمد در ایران»، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال چهارم، شماره 16، 179-203.
جعفری. صمیمی (1371). اقتصاد بخش عمومی، تهران: سمت.
حصاری، علی (1394). شاخص توسعه انسانی، چالش‌های مرتبط با آن و محاسبه آن برای ایران در سال 1390، بررسی‌های آمار رسمی ایران، سال 26، شماره 1، 1-24.
خلخالی، علی، منصور مهرگان و حسن دلیری (1389). بررسی اثرات ساختار آموزش بر توزیع درآمد، مدل‌سازی اقتصادی، سال چهارم، شماره 2، 57-71.
راجرز، دانیل و هرش راچلین (1370). اقتصاد و آموزش وپرورش: اصول و کاربردها، ترجمه سید ابوالقاسم حسینیون، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
ساخاروپولوس، جرج و مورین وودهال (1373). آموزش برای توسعه: تحلیلی از گزینش‌های سرمایه‌گذاری، مترجمان پریدخت وحیدی و حمید سهرابی، چاپ دوم، تهران: سازمان برنامه ‌و بودجه.
صدیقی حامد و میرطاهر موسوی (1398). وضعیت سلامت، آموزش و نابرابری در درآمد در ایران. تحقیقات سلامت، سال سوم، شماره 8، ۱۸۶-۱۹۳
علیزاده، حسن (1377). فرهنگ خاص علوم سیاسی، تهران: روزنه.
عمادزاده، مصطفی، همایون رنجبر و مریم غلامی (1393). اثر تحصیلات بر نابرابری درآمدی: شواهد تازه‌ای از کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی (1965-2010)، تحلیل اجتماعی، سال چهارم، شماره 69، 157-178.
کفایی، سیدمحمدعلی و عزت‌اله درستکار (1386). تأثیر آموزش رسمی بر توزیع درآمد ایران، پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال نهم، شماره 30، 53-76.
مهربانی، وحید (1387). تأثیر آموزش بر فقر و نابرابری درآمدها، تحقیقات اقتصادی، سال چهل‌و‌سوم، شماره 1، 225-211.
Baltagi, B. H. (1995). Econometric analysis of panel data (Vol. 2). New York: Wiley.altagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. New York: John Wiley and Sons. 3th edition.
Behr, T., Christofides, C., & Neelakantan, P. (2004). The effects of state public K–12 education expenditures on income distribution.
Breen, R., & Chung, I. (2015). Income inequality and education. Sociological Science2(Aug 2015).
Champernowne, D. G. (1974). A comparison of measures of inequality of income distribution. The Economic Journal, Vol.84, No.(336), 787-816.
Chenery, H., Ahluwalia, M. S., Duloy, J. H., Bell, C. L. G., & Jolly, R. (1974). Redistribution with growth; policies to improve income distribution in developing countries in the context of economic growth. Oxford University Press.
Coady, D., & Dizioli, A. (2018). Income inequality and education revisited: persistence, endogeneity and heterogeneity. Applied Economics, Vol.50, No.25, 2747-2761.
De Gregorio, J., & Yi, C. H. (1999). Education and income distribution: new evidence from cross-country data (No. 55). Centro de Economía Aplicada, Universidad de Chile.
Földvári, P. & van Leeuwen, B. (2011). “Should less inequality in education lead to a more equal income distribution?” Education Economics
Hall, J. D. (2018). The effects of the quality and quantity of education on income inequality. Economics Bulletin, Vol.38, No.4, 2476-2489.
Sarwar, G., & Sial, M. H. (2016). Investment in Education and Income Inequality: Testing Inverted U-Shaped Hypothesis for Pakistan. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS), Vol.36, No.2.
Keller, K. R. (2010). How can education policy improve income distribution? An empirical analysis of education stages and measures on income inequality. The Journal of Developing Areas, 51-77.
Knight, J. B., & Sabot, R. H. (1983). Educational expansion and the Kuznets effect. The American Economic Review, Vol.73, No.5, 1132-1136.
Schultz, T. W. (1963). The economic value of education. Columbia University Press.
UNESCO. (2006). Comparing education statistics across the world. Global Education Digest 2006.
Wells, R. (2006). Education’s effect on income inequality: an economic globalisation perspective. Globalisation, Societies and Education, Vol.4, No.3, 371-391.