شناسایی پیشران‌های آینده تفکر استراتژیک مدیران در نظام بودجه ریزی ایران با رویکرد آینده‌پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با استفاده از روش پژوهشی اکتشافی- پیمایشی به دنبال عوامل موثر ‏بر تفکر استراتژیک در نظام بودجه ریزی ایران با رویکرد آینده پژوهی می پردازد. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از تکنیک مطالعه نیمه ‏ساختاریافته و روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. مصاحبه شوندگان ‏این پژوهش را متخصصین و اساتید حسابداری، مدیریت و اقتصاد صاحب نظر در ‏بودجه ریزی تشکیل می دهند. برای‎ ‎شناسایی‎ ‎نیروهای‎ ‎پیشران‎ ‎در‎ ‎‏20‏‎ ‎سال‎ ‎آینده،‎ ‎ابتدا هم اندیشی‎ ‎خبرگان،‎ ‎پرسشنامه‎ ‎باز‎ ‎و‎ ‎مصاحبه‎ ‎با‎ ‎خبرگان‎ ‎و‎ ‎سپس‎ ‎برای‎ ‎ایجاد‎ ‎اتفاق نظر‎ ‎نهایی،‎ ‎دلفی‎ ‎فازی‎ ‎اجرا‎ ‎شد. انتخاب‎ ‎خبرگان‎ ‎بر‎ ‎مبنای‎ ‎روش‎ ‎نمونه گیری‎ ‎نظری‎ ‎گلوله‎ ‎برفی‎ ‎و‎ ‎اشباع‎ ‎نظری‎ ‎انجام‎ ‎شد.‏‎ ‎برای‎ ‎تحلیل‎ ‎نتایج‎ ‎دلفی‎ ‎از آزمون‎ ‎دوجمله‌ای‎ ‎و‎ ‎دلفی‎ ‎فازی‎ ‎استفاده‎ ‎شد. پس از تهیه فهرست پیشران های اولیه، با نظرات‎ ‎اساتید‎ ‎متخصص‎ ‎دراین‎ ‎حوزه و‎ ‎همچنین‎ ‎خبرگان‎ ‎در‎ ‎مرحله مصاحبه،‎ ‎پیشران های‎ ‎اولیه‎ ‎تجمیع‎ ‎و‎ ‎تعدیل شد و سرانجام 22 پیشران انتخاب‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎خبرگان‎ ‎مرحله دلفی‎ ‎ارسال‎ ‎شد. نتایج پژوهش نشان داد که 22 پیشران از مهم ترین‎ ‎پیشران‎ ‎تأثیرگذار‎ ‎در‎ ‎آینده ‏تفکر استراتژیک در نظام بودجه ریزی کشور‎ ‎است. در این پژوهش 22 پیشران ‏شناسایی شد که این پیشران ها مورد تایید خبرگان قرار گرفتند. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the drivers of future strategic thinking of managers in the Iranian budgeting system with a futures research approach

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Ahmadi 1
  • parviez saeedi 2
1 PhD Student in Accounting, Accounting Department, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Associate Professor, Accounting Department, Ali Abad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

The present study uses exploratory-survey research method ‎to look at the factors affecting strategic thinking in Iran's ‎budgeting system with a futures research approach. Futurism ‎is used in strategic thinking to describe the processes that help ‎decision makers guide future plans in organizations. ‎Therefore, recognizing and designing a budgeting system ‎based on futures studies and using strategic management ‎skills can contribute to the success of the establishment of the ‎country's budgeting system. Semi-structured study technique ‎and snowball sampling method have been used to collect the ‎required data. The interviewees of this research are experts ‎and professors of accounting, management and economics ‎with expertise in budgeting. To identify driving forces in the ‎next ‎‏20 ‏years, first think of experts, open questionnaires and ‎interviews Experts and then a fuzzy Delphi was executed to ‎create a final consensus. The selection of experts was based ‎on the method of theoretical sampling of snowballs and ‎theoretical saturation Delphi results Two-sentence test and ‎fuzzy Delphi were used. After preparing the list of initial ‎proponents, with the opinions of professors specializing in ‎this field as well as experts in the interview stage, the initial ‎propulsion is aggregated and It was modified and finally ‎‏22 ‏drivers were selected and sent to Delphi stage experts. The ‎results showed that ‎‏22 ‏drivers are among the most important ‎drivers in the future of strategic thinking in the country's ‎budgeting system. In this study, ‎‏22 ‏propulsions were ‎identified, which were approved by experts.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • ‎: Futurism
  • Strategic Thinking
  • Decision Making
  • ‎Budgeting
  • Planning
امجدی، اکبر و پرویز سعیدی (1395). «بودجه­ریزی مستمر (غلطان) و فرصت آن در نظام بودجه‌بندی کشور». سومین همایش بین­المللی پژوهش­های نوین و مدیریت، اقتصاد و حسابداری، استانبول، ترکیه.
انصاری، شاهرخ (1384). بودجه و بودجه­ریزی دولتی در ایران با تأکید بر بودجه عملیاتی. چاپ سوم، تهران: مؤسسه انتشاراتی یکان.
آذر، علی و طاهر امیرخانی (1391). بودجه­ریزی عمومی: نهادهای بودجه­ریزی و بودجه محلی. تهران: سمت.
آذر، علی و طاهر امیرخانی (1391). بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد: تئوری و مدل پیاده‌سازی. تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
پدرام، عبدالرحیم؛ محمد ازگلی، خسرو حسنلو و مسعود منزوی (1388). آینده‌پژوهی، مفاهیم و روش‌ها. تهران: مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
توکلی، غلامرضا؛ مجید رمضان و عباس معیا (1394). «تحلیل رابطه ظرفیت تغییر سازمانی و تفکر استراتژیک». فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره بیست و چهارم، شماره 7: 153-169.
خزایی، سعید و امیر محمودزاده (1392). آینده­پژوهی. اصفهان: علم آفرین.
خوش دهان، علی (1388). آینده­پژوهی با تکنیک سناریونویسی. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
جهانیان، رمضان و سیده فاطمه صابری (1399). «بودجه­بندی و نقش آن در مدیریت آموزشی». پیشرفت‌های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش‌و پرورش. سال سوم، شماره 22: 9-21.
رومینا، حسین و افشین زرگری (1390). تفکر استراتژیک. سمنان: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان.
صفری، سعید و داوود غلامرضایی (1385). «طراحی بودجه‌ریزی دستگاه‌های عملیاتی کشور». دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال سوم، شماره 8: 42-3.
طباطبایی میرحسینی، رامین، امین روح‌الامینی نژاد و احد علوی (1398). «روش‌های بودجه‌ریزی و بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان‌های دولتی». پژوهش و مطالعات اسلامی، سال اول، شماره 5: 29-42.
غفاریان، وفا (1382). «تفکر استراتژیک». ماهنامه تدبیر، سال چهاردهم، شماره 137: 14-1.
فخاریان، ابوالقاسم (1394). «وداع با بودجه». نشریه حسابدار، سال بیست و چهارم، شماره 49: 20-24.
فخرایی، مرضیه (1395). آینده­پژوهی اسلامی. تهران: آینده‌پژوه.
فلاحتی، علی (1393). «برآورد ظرفیت مالیاتی کشور با استفاده از شبکه­های عصبی». فصلنامه مالیات، سال هجدهم، شماره 8: 124-103.
قاسمی، محمد (1391). «حاکمیت دوگانه در بودجه­ریزی». تجارت فردا، سال اول، شماره 29: 41-43.
قلی‌زاده، محمدحسن و امیر کهن روز (1394). «الزامات بودجه‌ریزی عملیاتی در نظام آموزش عالی کشور». فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال بیست‌و‌یک، شماره 1: 59-39.
کرباسی یزدی، حسین (1385). حسابداری مدیریت. تهران: دیوان محاسبات.
کرمی، رضاعلی و محمد کشاورزی، (1393). «ضرورت آینده‌پژوهی در فقه اسلامی». فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره ششم، شماره 4: 71-84.
موسی‌خانی، مرتضی و مسعود منشی‌زاده (1382). اصول و مبانی بودجه‌ریزی در ایران. قزوین: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.
نیلی، محمد (1385). «مشکلات ساختاری و زمینه‌ای بودجه». صنعت و توسعه، سال هشتم، شماره 4: 38-68.
Allio, Robert J. (2006). Strategic thinking: the ten big ideas. Strategy & Leadership, Vol.34, No.4, 4-13.
Al-Zubi, H. A. (2016). Strategic Thinking Competencies and their Impact on Strategic Flexibility. Journal of Current Research in Science, Vol.14, No.1, 26-34.
Ambitabh, M. (2004). Strategic Thinking: Is Leadership the Missing Link. Journal homepage, Vol.20, No.5, 1-18.
Bajcar, B, Babiak, J, & Nosal, C. S. (2015). When Leaders BecomeStrategists. A New Look at Determinants of Leadership Styles through theirRelationship with Strategic Thinking. Procedia Manufacturing, Vol.11, No.3, 69-76.
Byeong-Joon, Moon. (2013). Antecedents andOutcomes of Strategic Thinking. Journal of Business Research, Vol.66, No.7, 61-76.
Costanzo.(2004). Strategic foresight in a high-speed environment. Futures, vol. 2, No.9, 219-235.
Evans, C. J. (2016). Thinking Strategically. In J. A. Viera & R. Kramer (Eds.), Management and Leadership Skills for Medical Faculty. Springer International Publishing, Vol.15, No.4, 201-211.
Goldman, E. F, Scott, A. R, & Follman, J. M. (2015). Organizational practicesto develop strategic thinking. Journal of Strategy and Management, Vol.8, No.2, 155-175.
Graetz, F. (2002). Strategic Thinking versus management Review. Management Decision, Vol.30, No.5, 11-24.
Hagen, J. (2007). A Primer on Performance Budgeting. In Anwar Shah, Budgetingand Budgetary Institutions, the World Bank, ISBN: 978-0-8213-6939-5.
Haris, Aziz, & Nisarg, Shah. (2021). Participatory Budgeting: Models and Approaches. Pathways Between Social Science, Vol.12, No.7, 215-236.
Heracleous, L. (1998). Strategic Thinking or Strategic Planning. Long Range Planning, Vol.13, No.3, 481-487.
Hou, Y. Lunsford, S. Sides, C. & Jones, A. (2011). State Performance-Based Budgeting in Boom and Bust Years: An Analytical Framework and Survey of the States. Public Administration Review, Vol.71, No.3, 370-388.
Kate, Seeara, Suzanne, Frasera, Adrian, Farrugiaa. (2021). Beyond a ‘post-cure’ world: Sketches for a new futurology of hepatitis C. International Journal of Drug Policy, Vol.22, No.1, 103-117.
Kaufman, R, Oakley-Browne, H, Watkins, R, & Leigh, D. (2003). Strategic planning for success: Aligning people, performance, and payoffs. Wiley & Sons, Vol.18, No.8, 30-48.
Khanjamali, M, & Fattahi, M. (2016). Assessment of Strategic Thinkingamong Iran Glass Industry Managers. International Conference onManagement & Industrial Engineering, Istanbul-Turkey.
Leadership the Missing Link, (1994). Strategic Planning isn't Dead – It Changed. long Range planning, Vol.27, No.4, 274-289.
Lu, Y. Willoughby, K. & Arnett, S. (2015). Performance budgeting inthe American States, What's law got to do with it? State and LocalGovernment Review, Vol.43, No.2, 79-94.
Mintzberg, H, Ahlstrand, B, & Lampel, J. (1998). Strategic safari. A guided Tour through the Wilds of Strategic Management.
Morrison, A. & Roth, K. (1993). Relating porter.s Configuration/Coordination Framework to Competitive Strategy and Structural Mechanisms: Analysis and Implications. Journal of Management, Vol.19, No.4, 34-48.
Nagwan AlQershi. (2021). Strategic thinking, strategic planning, strategic innovation and the performance of SMEs: The mediating role of human capital. Management Science Letters, Vol.11, No. 3, 1003-1012.
Natalie F. Marginson, D. & Ogden, S. (2010). Reconciling budgetflexibility with budgetary control. Accounting Organization and society, Vol.21, No.5, 444-461.
Osman, N, & Kassim, H. (2015). Exploring strategic thinking skills in processoriented task in ESL classroom. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.17, No.1, 937-944.
Oxford advanced learners dictionary. Oxford. (2003).
Prathima, D.S. (2005). Comparative study of Budgeting and Budgetary Control inBangalore Based Public and private Sector Units. Finance India, Vol.19, No.3, 1012-1015.
Rohrbeck, M.. & H.G. Gemünden.(2011). Corporate foresight: its three roles in enhancing the innovation capacity of a firm, Technol. Forecast, Vol.11, No.9, 231-243.
Roney, H.(2010). Intersections of strategic planning and futures studies: methodological complementaries. Journal for Futures Studies, Vol.2, No.4, 71-100.
Rubin, I.S. (2016). The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing. sage Publication, Vol.20, No.4, 29-43.
Sanjay, Dhir, &, Swati, Dhir. (2020). Modeling of strategic thinking enablers: a modified total interpretive structural modeling (TISM) and MICMAC approach. International Journal of System Assurance Engineering and Management, Vol. 11, No.3, 175–188.
Schein, E.(2007). Performance Budgeting and Accrual Budgeting: Decision Rules or Analytic Tools?. OECD Journal on Budgeting, Vol.7, No.2, 109-138.
Schroeder, A.(2016). The Future U.S. Defense Budget. Orbis, Vol.61, No.1, 64-75.
Willoughby, W.F .(1918). The Movement for Budgetary Reform in the States. National Municipal Review, Vol.8, No.5, 380-381.
Wilson, I .(1996).  Strategic Planning Isn’t Dead-It Changed. Long Range Planning, Vol.27, No.4, 124-137.
Young, R, D. (2018). Performance Based Budgeting Systems, public policy and practice. An Electronic journal Devoted to Govermance an public policy in south Carolina, Vol.2, No.2, 1-24.
Ziyad S. Alomari. (2020). Does human capital moderate the relationship between strategic thinking and strategic human resource management?. Management Science Letters, Vol.10, No.33, 565-574.