بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی متعلق به سیستم بانکی در ایران: رویکرد توسعه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

2 دانش آموخته دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

چکیده

توجه به توسعه منطقه‌ای و محرومیت زدایی از اولویت‌های توسعه بوده و در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی کشور بدان تاکید شده است. از نمودهای بارز این نوع از توسعه ایجاد و شکل گیری شرکت ها و کارخانجات صنعتی در مناطق مختلف کشور است. از این نظر ارزیابی تجربه شرکت‌داری بانک ها و مشارکت بانک‌ها در سهام شرکت‌ها می‌تواند سودمند باشد و تحت شرایطی برای برخی مناطق کشور و با نگاه توسعه‌ای می‌توان آن را به کار بست. مقاله حاضر بر این مبنی به بررسی ساختار سهامداران و نقش بانک‌ها در شرکت‌های مشخصی از جمله سیمان، داروسازی و صنایع شیمیایی می‌پردازد و با توجه به صنایع مختلف و برخی تجربه‌ها پیشنهاداتی را ارایه می دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر سهامداری بانک‌ها بر عملکرد بنگاههای اقتصادی بوده و مطالعه بر پایه تحلیل‌های اقتصادسنجی داده های پانلی و مدلهای مختلف و با استفاده از داده های 26 شرکت تولیدی بورسی و در بازه زمانی 1388 تا 1392 انجام گرفته است. طبق نتایج، حضور بانک‌ها در شرکت‌ها تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت‌ها داشته و البته اندازه و میزان این تاثیرگذاری در صنایع مختلف و با توجه به نوع بانک متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on performance of Stock market companies owned by the banking system in Iran: A Development Approach

نویسندگان [English]

  • Towhid Firoozan Sarnaghi 1
  • Mohammad reza Monjazeb 1
  • Leila Khosravi 2
1 Faculty of Management, Banking and Insurance Department. Kharazmi University
2 Graduated from Kharazmi University, Faculty of Economics
چکیده [English]

Regional development and deprivation is one of the priorities of development programs and has been emphasized in various economic development plans of the IRAN. One of the prominent examples of this type of development is the establishment and formation of industrial companies and factories in different regions of the country. From this point of view, evaluating the experience of banks Ownership and shareholding can be useful and can be applied under conditions for some regions of the country and with a development perspective. The present paper examines the role of banks in specific companies such as cement, pharmaceuticals and chemicals and offers suggestions regarding different industries and some experiences. The purpose of study was to investigate the effect of bank equity on the performance of enterprises. this study is based on econometric analysis and using the data of 26 listed companies in the period 2009 to 2013. results shows that Bank’s shareholding have a significant and positive impact on the performance of companies, as well as the type of bank shareholders, type of industry and sanctions have different and significant impact on performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ownership structure
  • bank ownership companies
  • performance
  • Stock company
  • banking system
امانی، علی؛ دوانی، غلامحسین (1390) بورس، سهام و نحوه قیمت‌گذاری سهام، انتشارات کیومرث.
بانک مرکزی، قانون عملیات بانکداری بدون ربا. پایگاه اینترنتی بانک مرکزی. www.cbi.ir
بیابانی، سروش و گرکز، منصور، (1393)، بررسی رابطه بین حضور مدیران زن در هیئت‌مدیره با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال سوم، شماره 12، زمستان 1393، صفحه‌های 74-63
خدادادی، ولی ویسی، سجاد. (1394). تبیین رابطه ساختار سرمایه، مسئله نمایندگی و عملکرد شرکت. پژوهش حسابداری. 5(4)، 133-159.
جعفری جم، حسین، علی عسگری، فائزه، زارعی، حمید. (1398). عملکرد مالی و ارزش شرکت‌ها‌: نقش افشا اطلاعات پایداری.دانش حسابداری مالی، 6 (3) 215-242.
دمودران­، اسوات­، مترجمان­­: دکتر بدری­، احمد­، فرهادی­، روح اله­، شهریاری­، سارا­، 1393­، نام کتاب­: مالی شرکتی پیشرفته رویکرد کاربردی­، چاپ اول­، نشر نص­.
رحمانی، علی، مشایخ، شهناز، پور اعظم، مهدیه. (1390). تأثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها.پژوهش‌های حسابداریمالی و حسابرسی. 3(9). صص 1-22.
روشن پژوه، اکرم، اوحدی، فریدون. (1398). رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت‌ها (اثر چرخه تجاری) در بورس اوراق بهادار تهران.دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 12(44). 97-109.
سالار، ناصر (1387). اصلاح ساختار مالی بانک‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی، مجموعه مقالات هجدهمین همایش بانکداری اسلامی. موسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
سجادی، سید حسین و دستگیر، محسنو فرازمند، حسن (1385)، عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.
ﺳﻌﯿﺪی ﻋﻠﯽ و شیری قهی امیر (1391)"ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد شرکت‌ها (ﺷﻮاﻫﺪی از ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان)" ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار، شماره 18 سال پنجم تابستان. صص 153-172.
سوری، علی (1392)، اقتصادسنجی همراه با کاربرد Eviews7، نشر فرهنگ شناسی و نشر نور علم.
صادقی شریف، سید جلال؛ کفاش پنجه شاهی، محمد. (1388). تأثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی. 16(2).
غفاری فرد، محمد، زاهدی، جمشید. (1398). انتخاب شاخص‌های راهبردی و ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها با استفاده از روش تحلیلی سلسله مراتبی فازی و تاپسیس (مطالعه موردی: صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار) تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی 11 (44) صص 125-144.
کمالان­، سید مهدی­، 1393­، قانون تجارت­، چاپ دهم­، نشر کمالان
محمدزاده، پرویز و ممی‌پور، سیاب و فشاری، مجید، 1389، نام کتاب: کاربرد نرم‌افزار stata در اقتصادسنجی، چاپ اول، نشر نور علم و دانشکده علوم اقتصادی
نیک‌بخت، محمدرضا و سیدی، سید عزیز و هاشم الحسینی، روزبه، (1389)، بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره بر عملکرد شرکت، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره اول، تابستان 1389، پیاپی 58.3- صفحه‌های 251-270
رستمی مرتضی و بادینی حسن (1398)"بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ایران " فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره 21، شماره 63، تابستان 1398، 271-295.
مظاهری طهماسب؛ شیرکوند سعید؛ و جمالی علی (a1397)"تأثیر محدودیت فعالیت غیر بانکی و بنگاه‌داری بانک‌ها بر کفایت سرمایه آن‌ها در کشورهای درحال‌توسعه " پژوهش‌های پولی و بانکی، سال ۱۱ شماره ۳۷، 356-382.
مظاهری طهماسب؛ شیرکوند سعید؛ و جمالی علی (b1397) " بررسی تأثیر مقررات حاکم بر فعالیت‌های مالی غیر بانکی و بنگاه‌داری بانک‌ها بر نقدینگی آن‌ها در کشورهای درحال‌توسعه "تحقیقات مالی، 20(4)، 445-466.
سلامیغلامرضا (1389) "آداب گذار؛ بنگاه‌داری تا سهام‌داری "توسعهمدیریت. مرداد، دورهجدید، شماره 79. صص 11 تا 14.
ﻣﯿﺪﺭﯼ، ﺍﺣﻤﺪ (1392) ﺭﻓﻊ ﺗﻀﺎﺩ ﻣﻨﺎﻓﻊ بخش‌های ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﯼ. ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ، پاییز، شماره 75، 53-78.
ﻃﺎﻟﺐ­ﻧﯿﺎ، ﻗﺪﺭﺕﺍﻟﻠﻪ؛ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻋﺎﻃﻔﻪﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ (1399) ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﻬﺎﺩﯼ بانک‌ها ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺪﻫﯽ شرکت‌های پذیرفته ‌شده ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ بهادار تهران. ﻧﺸﺮﯾﻪ نظریه‌های ﻧﻮﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ، زمستان، شماره 14، 1-19.
ﻋﻠﯿﻤﺮﺩﺍﻧﯽ، ﺍﻟﻬﺎﻡ؛ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎﻥ، ﻋﺰﺕﺍﻟﻪ (1398) ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺛﺮ هم‌زمان ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻭ سرمایه‌گذاری بانک‌ها ﺩﺭ شرکت‌ها ﺑﺮ وام‌دهی. ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، سال سوم، زمستان، شماره 5. 1-14.
 
Anderson, R. C., & Fraser, D. R. (2000). Corporate control, bank risk taking, and the health of the banking industry. J. Bank. Financ. 24, 1383–1398...
Berlin, M., John, K., & Saunders, A. (1996). Bank Equity Stakes in Borrowing Firms and Financial Distress. The Review of Financial Studies, 9(3), 889-919. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2962314
Kang, J. K., Shivdasani, A., & Yamada, T. (2000). The effect of bank relations on investment decisions: an investigation of Japanese takeover bids.Journal of Finance. 2197–2218.
Betschinger, M.-A. (2015) ‘’Do banks matter for the risk of a firm's investment portfolio? Evidence from foreign direct investment programs’’ Strategic Management Journal. Volume36, Issue8, August 2015. Pages 1264-1276.
Daqing Qi, Woody Wu and Hua Zhang (1997),"shareholding structure and corporate performance of partially privatized firms: evidence from listed Chinese companies" Pacific-Basin Finance Journal 8 2000 587–610
Decker, C (2018) “Stakeholders’ Impact on Turnaround Performance: The Case of German Savings Banks” Journal of Small Business Management.Volume56, Issue4. October. Pages 534-554.
Degryse, H., and S. Ongena, 2001, “Bank relationships and firm profitability, FinancialManagement 30, 9-34.
Demsetz, H., (1983), "The Structure of Ownership and the Theory of the Firm", Journal of Law and Economics, Vol.:26, Pp: 375–390.
Demsetz, H., and Villalonga, B., (2001), "Ownership Structure and Corporate Performance", Journal of Corporate Finance, Vol.: 7, Pp: 209–33.
Gorton, G., Schmid, F., 2000. Universal banking and the performance of German firms. Journal of Financial Economics 58, 29–80.
James, C, and Smith C, D. “Are Banks Still Special?  New Evidence on Their Role in the Corporate Capital-Raising Process”Journal of Applied Corporate Finance     SPRING 2000 VOLUME 13.1. pp 52-63.
Jensen, M. & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, Vol (3), No. 4: 305-360.
Johnson, S.A. (2003), "Debt Maturity and the Effects of Growth Opportunitiesand Liquidity Risk on Leverage", Review of Financial Studies, Vol. 16, pp. 209–36.
Kang, J., and R.M. Stulz, (2000), "Do banking shocks affect borrowing firm performance? An analysis of the Japanese experience," Journal of Business 73 (1), 1-23.
Kun-Li Lin, Anh Tuan Doan (2012), "changes in ownership structure and bank efficiency in Asian developing countries: the role of financial freedom", International Review of Economics & Finance, Pages 19–34
Limpahayom, P., Polwitoon, S., (2004). "Bank relationship and firm performance: evidence from Thailand before the Asianfinancial crisis". Journal of Business Finance & Accounting 31-9, 306–368.
McConnell, John and Henri Servaes (1990) "Additional Evidence on Equity Ownership and Corporate Value," Journal of Financial Economics, 27, 595-612.
Mahrt-Smith, J., 2006. Should banks own equity stakes in their borrowers? A contractual solution to hold-up problems. Journalof Banking and Finance 30, 2911–2929.
Myeong Hyeon Cho., (1998), " Ownership Structure, Investment, and the Corporate Value: An Empirical Analysis", Journal of Financial Economics, Vol.: 47, Pp: 103- 121.
Thomsen, s., Pedersen (2000) “Ownership structure and economic performance in the largest european companies”, Strategic Management. Volume 21, Issue 6. June. Pages 689-705.
Fok, Robert C.W., Chang, Yuan-Chen and Lee, Wan-Tuz. (2004), "Bank Relationships and Their Effects on Firm Performance around the Asian Financial Crisis: Evidence from Taiwan" financial management, vol.33, NO, pp.89-112
Santos, J., Rumble, A.S., (2006). "The American Keiretsu and universal banks: investing, voting and sitting on non financials" corporate boards. Journal of Financial Economics 80, 419–454.
Lin, Xiaochi, Zhang, Yi, Zhu Ning (2009), "Does bank ownership increase firm value? Evidence from China", Journal of International Money and Finance. vol. 28, issue 4, 720-737.
Lu, Zhengfei & Zhu, Jigao & Zhang, Weining, 2012. "Bank discrimination, holding bank ownership, and economic consequences: Evidence from China," Journal of Banking & Finance, Elsevier, vol. 36(2), pages 341-354.
Fields, L. Paige, Donald R. Fraser, Avanidhar Subrahmanyam (2012), Board quality and the cost of debt capital: The case of bank loans, Journal of Banking & Finance, Volume 36, Issue 5, May 2012, Pp. 1536-1547
 HOUSTON ,JOEL F., LIANGLIANG JIANG, CHEN LIN and YUE MA (2014), Political Connections and the Cost of Bank Loans, Journal of Accounting Research ,Vol 52, Issue 1, March 2014, Pp. 193–243.
Ramly ,Zulkufly (2013), Corporate Governance, Shareholder Monitoring and Cost of Debt in Malaysia, Engineering and Technology International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering,2013, Vol:7, No:4,pp 494-505