بررسی پدیده رشد بدون اشتغال در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی تغییرات زمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه غیردولتی خاتم، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه غیردولتی خاتم، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر رشد بیکاری و بروز پدیده‌ای به نام رشد بدون اشتغال در بسیاری از کشورها یک مشکل اساسی بوده است، هرچند که ریشه ایجاد آن در هر کشوری می‌تواند متفاوت باشد، بررسی آمارهای اقتصادی ایران نشان می‌دهد تغییرات اشتغال از دهه 1380 تا سال 1395 در اغلب سال‌ها هم‌سو با رشد اقتصادی نبوده است. از این‌رو در این پژوهش به بررسی این فرضیه پرداخته شده است که آیا رابطه رشد اقتصادی و اشتغال در اقتصاد ایران رو به کاهش است؛ به عبارت دیگر آیا می‌توان ادعا کرد که اقتصاد ایران از مشکل رشدهای اقتصادی ناتوان در ایجاد اشتغال رنج می‌برد. برای این بررسی با استفاده از مدل تغییرات زمانی در قالب الگوی فضا-حالت و تصریح رابطه اشتغال با کمک متغیرهای توضیحی رشد اقتصادی، جمعیت فعال، دستمزد واقعی، درآمد نفتی و تورم، طی سال‌های 1395-1357 به بررسی پدیده رشد بدون اشتغال پرداخته شد. طی تخمین الگو میزان و جهت اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر اشتغال و همچنین ضریب اثرگذاری رشد اقتصادی بر اشتغال برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه رشد اقتصادی و اشتغال طی دوره مورد بررسی ثابت نبوده و در دهه 1390 رابطه این دو متغیر منفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Jobless Growth phenomenon in Iran’s economy Using the pattern Time-Varying

نویسندگان [English]

  • sholeh Bagheri pormehr 1
  • zahra rahmani 2
1 Assistant Professor Khatam University, Tehran, Iran
2 MA in Economics, Khatam University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, the growth of unemployment and the phenomenon of "jobless growth" has been a major problem in many countries, although the root of it can vary from country to country. The survey of Iran's economic data reveals that since the decade of the 1380s, changes employment has not been the same as economic growth for many years. Therefore, in this research, the hypothesis is examined whether the relationship between economic growth and employment in the Iranian economy is declining; in other words, can it be claimed that the Iranian economy is incapacitated by the economic difficulties of creating suffering takes for this study, using the time-varying model in the form of space-state model and clarifying the employment relationship with the help of explanatory variables of economic growth, active population, real wages, oil revenues and inflation, examined the phenomenon of jobless growth during the years 1357-1395 paid. During the model estimation, the amount and effect of explanatory variables on employment as well as the effect of economic growth on employment have been estimated. The results indicate that the relationship between economic growth and employment during the period under review was not constant and in the decade of 1390 the relationship between these two variables was negated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Employment
  • Okun’s Law
  • Jobless Growth
  • Space-State Model
تقوی، مهدی: اصول علم اقتصاد. انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، 330-333، 1383.
حیدری، ح؛ صالحیان صالحی­نژاد، ز. (1391). مدل­های حالت-فضا و کاربردهای آن در اقتصاد. مقاله چاپ‌شده در مجموعه مقالات اولین همایش بین­المللی اقتصادسنجی روش­ها و کاربردها، 6-4 شهریورماه، سنندج، ایران.
رضوی، م؛ مشرفی، ر. (1382). تحلیل دینامیکی اشتغال در اقتصاد ایران (بررسی موردی قانون اوکان). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 18.
سلیمانی، س؛ فلاحتی، ع؛ رستمی، ع. (1395). اجزاء موقت و دائمی بازدهی سهام: کاربردی از مدل­های فضا-حالت با واریانس ناهمسانی راه گزینی مارکف. فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی، شماره 25: 90-70.
کریمی تکانلو، ز؛ سلمانی بیشک، م؛ تقی زاده، م. (1394). بررسی وجود قانون اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال چهارم، شماره 13: 209-230.
مشیری، س؛ طایی، ح؛ پاشازاده، ح. (1394). عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت نیروی کار در بازار کار ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال پانزدهم، شماره 2: 49 - 72.
موسوی­نیک، ه، عزیزخانی، ف. (1396). واکاوی افزایش اشتغال در سال‌های 1394 و 1395. دفتر مطالعات اقتصادی، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 
Aksoy, E. (2013). Relationship between Employment and Growth from Industrial Perspective by Considering Employment Incentives: The Case of Turkey. International Journal of Economics and Financial Issues, Vol 3, No 1; 74-86.
Elshamy, H. (2012). The Relationship Between Unemployment and Output in Egypt. Procedia- Social and Behavioral Sciences 81: 22–26.
Islam, R. (2010). The Challenge of Jobless Growth in Developing Countries:An Analysis with Cross-Country Data. Bangladesh Institute of Development Studies, BIDS Occasional Paper Series No 1.
Musavi Nik, H; Bagheri Pormehr, S; Sherkat, A. (2016). Structural Changes, Mismatching in the Labor Market and Jobless Growth in Iran. 24th International Input-Output Conference & 6th Edition of the International School of I-O Analysis.
Okun, Arthur M (1962). Potential GNP, its measurement and significance. Proceedings of the Business and Economic Statistics Section of the American Statistical Association. Cowles Foundation, Yale University.
Swane, A.; Vistrand, H. (2006). Jobless Growth in Sweden?. Master’s Thesis in International Economics and Business. Stockholm School of Economics.
Valadkhani, A.; Smyth, R. (2015). Switching and asymmetric behaviour of the Okun coefficient in the US: Evidence for the 1948–2015 period. Economic Modelling, Vol 50: 281-290. www.worldbank.org
Ranieri, Rafael; Ramos, Raquel Almeida (2013). "Inclusive Growth: Building up a Concept" (PDF). Working Paper. 104. Brazil: International Policy Centre for Inclusive Growth. ISSN 1812-108X. Retrieved 13 January 2015.
Abubakar, j; Nurudeen, I (2019), Economic Growth in India, Is It a Jobless Growth? An Empirical Examination Using Okun’s Law, The Indian Journal of Labour Economics, volume 62.
hattopadhyay, s (2020), Growth, income distribution and unemployment in a two‐sector economy, Metroeconomia, 29 June 2020
Erica L. Groshen; Simon Potter (Aug 2003). "Has Structural Change Contributed to a Jobless Recovery?" Federal Reserve Bank of New York.