چارچوب تاب آوری اقتصاد منطقه ای، مطالعه موردی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شهرسازی، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ؛ دانشگاه آزاد اسلامی_ واحد علوم تحقیقات تهران، تهران ، ایران

چکیده

ناکارآمدی مناطق در مواجه با شوک های اقتصادی و تاثیر جدی این شوک ها بر تمامی وجوه توسعه ، باعث شد تا مفهوم کلی تاب آوری به عنوان توانایی ایستادگی، مطابقت پذیری و احیا پس از شوک تعریف شود. هر چند که از ترویج این مفهوم مدت ها می گذرد، اما اینگونه به نظر می رسد که چارچوب عملیاتی برای مطالعه این مفهوم در مقیاس برنامه ریزی منطقه ای وجود ندارد. از این رو با مرور ادبیات نظری، از شش خرده مفهوم شامل "تنوع و وابستگی اقتصادی"،"میزان تعاملات منطقه"،"شکل و تعامل بخش های اقتصادی"،"نوآوری منطقه ای"،"شرایط بنگاه های منطقه"و "شرایط خانوار های منطقه" برای ساخت این چارچوب بهره گرفته شد، تا از طریق مجموعه روش های ضریب مکانی، تغییر-سهم، داده-ستانده، تجزیه و تحلیل پوششی داده ها و آنتروپی مورد سنجش قرار گیرند. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که استان تهران نسبت به سطح ملی دارای ظرفیت تاب آوری بیشتری است، که علت اصلی این وضعیت میزان بالای نوآوری، بهره وری، قدرت تنوع اقتصادی و تعداد شبکه های خوشه در استان تهران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Framework For Regional Economic Resilience, Case Study: Tehran Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Bahmanpour Khalesi 1
  • Ehsan Alipoori, 2
1 Urban Planning Faculty, Fine Arts College, University of Tehran , Tehran , Iran
2 Ph D of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Sciences & Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Planning regions always face many demanding situations that can deter regional perspective and goals; due to this fact, the resilience notion is becoming more and more topical concept in planning. It seems that in Iran there is no integrated framework for assessing regional resilience, especially from an economic perspective; therefore, the aim of this article is set to define a resilient economy framework at the regional scale. Based on library study and relevant stockholders' opinions, six main criteria considered, followed by some sub-criteria, namely “the variety and dependency of the economy”, “regional relation type with the external environment”, “the rate of dependency to innovation”, “the condition of regional firms”, “the condition of regional families”, “the type of regional economic sectors connections”, and “good governance". Our analyses showed that the Tehran region faced a long shock, about five years and the recovery process was much faster than the national level. However, the national level experienced three short shocks between 2006-2007, 2009-2010, and 2011-2012 years. These shocks were short and periodically happened; thus, this situation led to weakening the resilience capacity. Overall, the Tehran region is more resilient than the national level, mainly thanks to innovation, productivity, power of economic variety, and numbers of modules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operational Framework
  • Economic Shock
  • Resilient Economy
  • Regional Resilience
  • Tehran province
بانک مرکزی ایران (1397) گزارش بررسی بودجه خانوار بین سال‌های 1385-1393
بانویی، علی‌اصغر، پریسا مهاجری، نرگس صادقی و افسانه شرکت (1396) «یک روش ترکیبی جدید FLQ-RAS برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه‌ای، مطالعه موردی استان گیلان»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 71، صفحات 81-114
بزازان، فاطمه، علی‌اصغر بانویی و مهدی کرمی (1388) «تحلیل اثرات بازخوردی و سریزی در قالب الگوی داده-ستانده دو منطقه‌ای: مطالعه موردی استان تهران و بقیه مناطق»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 39:29-52
وزارت صمت
جهانگرد، اسفندیار، آزادیخواه جهرمی، افروز.(1392) «شناسایی زنجیره‌های تولیدی در ایران با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار (APL) ». فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی. شماره 51:81-111
غیاثوند، ابوالفضل و عبدالشاه، فاطمه (1394) «مفهوم و ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی ایران». فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی.شماره 59:167-187
گل ورودی، مهدی (1396) «تاب‌آوری ملی: مروری بر ادبیات تحقیق». فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، شماره 7(25): 293-310
محمدی، تیمور، شاکری، عباس، تقوی، مهدی و احمدی، مهدی (1396) «تبیین مفهوم، ابعاد و مؤلفه‌های تاب‌آوری اقتصادی». فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، شماره 75: 89-120
مرکز آمار ایران (1394)، حساب‌های منطقه‌ای.
مرکز آمار ایران (1396)، جدول داده-ستانده ملی 1390
مرکز آمار ایران (1395)، سالنامه آماری کشور و استان‌ها 1389-1395.
وانگ، ژین هائو و هوفه، راینر فوم (1390) روش‌های تحلیلی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، مترجمان: مجتبی رفعیان و ایوب شریفی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 263-264، 317.
 
Anokhin, sergey, Joakim Wincent & Hakan Yinenpaa(2015). Technological Expansion, Catching-Up innovation and Technological shift at the regional level: Conceptual consideration and empirical illustaration, Regional Studies, Vol.50, No.8,1433-1448
Blondel, V. D., Guillaume, J. L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. Journal of statistical mechanics: Theory and Experiment,Vol. 2008,10, P10008.
Boschma, Ron. (2014) towards an evolutionary perspective on regional resilience. Journal of Regional Studies.  Vol.49, No.5, 733-751
Briguglio, Lino, Gordon Cordina, Nadia Faugia, Stephaine Vella.(2009) Economic Vulnerability and resilience concepts and measurements. Oxford development Studies.Vol.37, No.3, 229-247
Bristow, Gillian and Adrian Healy(2018) Innovation and regional economic resilience: an exploratory analysis, Journal of The annals of regional science,Vol.60, No.2, 265-284
Cariolle, Joel. (2010).The Economic Vulnerability Index 2010 Update, Center for studies and researches on international development
Carl R. Neu & Charies Wolf(1994).The Economic dimension of national security, RAND, National Defense,Research Division.
Chapple, Karen & Bill Lester. (2007) Emerging Patterns of regional resilience. Working paper, University of Berkeley, USA.
Contreras, Diana, Thomas Blaschke, Michael E. Hodgson.(2016) Lack of spatial resilience in a recovery process: Case L’Aquila, Italy,Journal of Technological forecasting & social change. Vol.121,76-88
Dietzenbacher, Erik, Romero Luna, Isidoro, S. Bosma, Niels.(2005) Using Average Propagation Lengths to Identify Production Chains in the Andalusian Economy, Estudios De Economia Aplicada.Vol.23, 405-422
Eraydin, Ayda. (2015) Attibutes and Characteristics of regional resilience: defining and meauing the resilience of Turkish regions. Journal of Regional studies, Vol.50, No.4, 600-614
Frenken, Koen, Frank Van Oort and Thijs Verburg(2007) Related variety, Unrelated variety and regional economic growth, regional studies,Vol.41,No.5, 685-697
Hill, Edward W., Howard Wial, Harold Wolman. (2008) Exploring Regional Economic Resilience, Working paper, University of Berkeley, USA.
Martin, Ron & Peter Sunley. (2014) On the Notion of regional economic resilience: conceptualization and explanation. Journal of Economic Geography.Vol.15, 1, 1-42
Norris, H. Fran, Sunsan P. Stevens, Betty Pfefferbaum, Kaen F. Wyche, Rose L. Pfefferbaum(2008)  Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and strategy for Disaster Readiness. American Journal of Community Psychology, Vol.41, No.1-2, 127–150.
Palekiene, Oksana. Zaneta Simanavivience, jurgita Bruneckiene. (2015) the application of resilience in the regional development context. 20th International scientific conference economic and management.Vol.213, 179-184
Park, J. & Choi,T. (2020) Related variety, unrelated variety, and R&D investment in the environmental industry, Asian Journal of Technology Innovation
Weir, Margaret, Nancy Pindus, Howard Wial & Harold Wolman. (2012) Urban and regional policy and its effects, Building resilient regions, Booking Institution press, Washington DC,15-16, 36-43, 45, 52, 62-63, 65-68
Silvio Caputoa, Maria Caseriob, Richard Colesb, Ljubomir Jankovicb & Mark R. Gaterell. (2015). Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability,Vol.8, No.3,222-240
Tsouri, T. & Pegoretti, G. (2020) Structure and resilience of local knowledge networks: the case of the ICT network in Trentino, Industry and Innovation