واکاوی اثرات و پیامدهای اشتغال غیررسمی در ایران: رویکرد تلفیقی تحلیل تم و دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی،گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

اشتغال غیررسمی به‌دنبال صنعتی شدن و افزایش شهرنشینی بیش از پیش ظاهر شده که منجر به عدم‌حمایت از نیروی کار گردیده است. امروزه با گسترش شهرنشینی و ایجاد اقتصاد غیررسمی، ضرورت بررسی این بخش از اقتصاد، بیش‌ازپیش، اهمیت یافته‌است. اشتغال غیررسمی از مهم‌ترین معضلاتی است که در اقتصاد کشور مطرح است. این مسئله، علاوه بر تأثیر بر زندگی شخص کارگر، از ابعاد مختلف، از جمله بُعد روانی و خانوادگی، دارای پیامدهای مدیریتی / سازمانی، اقتصادی و اجتماعی مهم و مختلفی است که ضرورت پژوهش در این زمینه را بیش از پیش مشخص می‌سازد. این پژوهش در راستای شناسایی پیامدهای منفی اشتغال غیررسمی انجام شده و روش آن توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. نمونۀ آماری پژوهش شامل خبرگان در حوزه‌های مرتبط است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل تم و دلفی استفاده شده است. نتایج کلی پژوهش، حاکی از آن است که پیامدهای شناسایی شده در سطوح مختلف اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و روان‌شناختی است. برای فهم و درک بهتر نتایج پژوهش، پیامدهای شناسایی شده در شبکه مضامین نیز ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects and Consequences of Informal Employment in Iran: An Integrated Approach of Theme Analysis and Delphi

نویسندگان [English]

  • Majid Mohammad Shafiee 1
  • Maryam Zamani samani 2
1 Associate professor, Department of management, Faculty of administrative sciences and economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 M.Sc. in Business Management, Department of management, Faculty of administrative sciences and economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Informal employment emerges and intensifies as industrialization and urbanization increased, leading to a lack of labor support. Starting with the expansion of urbanization and the creation of the informal economy, it is already remarkable to examine this issue from an economic point of view. Informality is one of the most important problems in the country's economy. This issue, in addition to affecting the personal life of the worker, including various aspects such as mentality and family, has important managerial/organizational, economic and social messages, so that it might be necessary to further define this field. This research has been done in identifying unofficial negative consequences and its method is descriptive-survey. The statistical sample of the research includes experts in related fields. Theme and Delphi analysis methods were used to analyze the data. The general results of the research indicate that its messages are identified at different levels of economic, managerial, social and psychological. To better understand the results of the research, the identified messages in the network of topics are also provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informal Employment
  • Economic Consequences
  • Managerial Consequences
  • Social Consequences
  • Psychological Consequences
  • Theme Analysis
  • Delphi Method
احمدی شادمهری، محمدطاهر. (1386). «بررسی وضعیت شاغلان در بخش غیررسمی، مطالعه موردی: شهرستان مشهد». مجلۀ دانش و توسعه، 1(1)، 157-137.
بختیاری، صادق و خوب‌خواهی، خجسته (1390). «اشتغال در بازار کار غیررسمی و عوامل مؤثر بر آن در ایران (1351-1385)». دو فصلنامۀ علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی، 8(15)، 138-117.
جمالی، فیروز؛ صدرموسوی، میرستار؛ دخت لیوارجانی، پروین. (1387). «بررسی ویژگی‌های مشاغل غیررسمی در مادر شهر تبریز». فصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی، 89، 46-19.
رحمانی، علی و هاشمی، سیدمحمد. (1397). «حمایت‌های اجتماعی در کار شایسته (با تأکید بر حمایت‌های بیمۀ اجتماعی و چالش‌های فراروی آن در نظام تأمین‌اجتماعی ایران)». فصلنامۀ علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، 18(69)، 54-9.
رنجبر، هادی؛ حق‌دوست، علی‌اکبر؛ صلصالی، مهوش؛ خوشدل، علیرضا؛ سلیمانی، محمدعلی و بهرامی، نسیم (1391). «نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع». مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 10(3)، 238-250.
زروکی، شهریار؛ یدالهی اطاقسرا، مستانه؛ یوسفی بارفروشی، آرمان. (1399). «اشتغال غیررسمی و فقر خانوارهای شهری و روستایی در ایران». تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 11(42)، 117-83.
صدرموسوی، میرستار؛ پرومحمدی، محمدرضا و ظفری، داریوش (1395). «بررسی و تحلیل نقش مهاجرت‌های روستایی در ایجاد بخش غیررسمی؛ مطالعه موردی کلان شهر تبریز». نشریۀ پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 7(25)، 42-23.
عباسی اسفناجی حسین و فروزنده دهکردی، لطف‌الله. (1394). «طراحی مدل جامع تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی با رویکرد دلفی». فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگانی، 19(75)، 170-139.
کریمی موغاری، زهرا؛ زروکی، شهریار؛ احمدی، زریان. (1397). «محاسبه و تحلیل ساختار اشتغال غیررسمی در مناطق شهری استان کردستان». فصلنامۀ اقتصاد کاربردی، 8(26)، 15-1.
نواح، عبدالرضا؛ حسین‌زاده، علی حسین؛ درویشی، نسرین. (1386). «بررسی علل گرایش به مشاغل کاذب در شهر اهواز». مجلۀ پژوهش‌های دانشگاه اصفهان علوم انسانی، 28(7)، 16-1.
ویسیان، محمد؛ موسوی، میرنجف؛ ربانی، طاها و احمدتوزه، واحد (1394). «تحلیلی بر وضعیت شاغلان بخش اقتصاد غیررسمی». مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری، 1(2)، 123-111.
Abd El-Fattah, M. (2012). A survey-based exploration of satisfaction and profitability in Egypt's informal sector. Economic Center for Egyptian Studies, 1(169), 1-32.
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative research, 1(3), 385-405.
Blanz, M. (2017). Employees’ job satisfaction: A test of the job characteristics model among social work practitioners. Journal of evidence-informed social work, 14(1), 35-50.
Braun, V. & Clarke. V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Journal of Qualitative Research in Psychology. 3(2), 83-112.
Cohen, L., Manion, L. & Morrison K. (2009). Research methods in education. The Australian Educational Researcher, 36(2), 147-156.
Daniles, P. W. (2004). Urban challenges: The formal and informal economies in maga-cities. Cities, 21(6), 501-511.
El Badaoui, E., Strobl, E., & Walsh, F. (2008). Is there an informal employment wage penalty? Evidence from South Africa. Economic Development and Cultural Change, 56(3), 683-710.
Elgin, C., & Erturk, F. (2019). Informal economies around the world: Measures, determinants and consequences. Eurasian Economic Review, 9(2), 221-237.
Elgin, C., & Oyvat, C. (2013). Lurking in the cities: Urbanization and the informal economy. Structural Change and Economic Dynamics, 27, 36-47.
Fereday, J. & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating rigor using thematic analysis: a hybrid approach of inductive and deductive coding and theme development. International Journal of Qualitative Methods. 5(1), 4-16.
Henley, A., & Arabsheibani, R. (2009). On defining and measuring the informal sector: Evidence from Brazil. World Development, 37(5), 992-1003.
International Labour Organization (ILO) (2018): Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture. URL: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831 /lang--en/index.htm [22 August 2019].
Larsen, C., Rand, S., Schmid, A., Bobkov, V., & Lokosov, V. (2019). Assessing Informal Employment and Skills Needs: Approaches and Insights from Regional and.
Mitra, A. (2020). Informal Sector in India: Migration and Poverty Implications. Regional Economic Development Research, 1(1), 1-10.
Mizunoya, S., & Mitra, S. (2013). Is there a disability gap in employment rates in developing countries? World Development, 42, 28-43.
Mohammad Shafiee, M., & Zamani, M. (2022). Diagnosis of business and employment environment in Iran with focusing on identifying the causes of formation informal employment with themes network approach, Commercial Surveys, Article in press.
Shafiee, M., & Zamani, M. (2022). Informal employment and its relationship with work life development indicators, Rahbord Tousee, Article in press.
Theodore, N., Blaauw, D., Schenck C., Valenzuela Jr., A., Schoeman, C. & Meléndez, E. (2015). Day labor, informality and vulnerability in South Africa and the United States. International Journal of Manpower, 36(6), 807-823.
Van Thang, D. (2020). Informal Employment and the Life of Informal Economy Workers in Vietnam. Advances in Sciences and Humanities, 6(3), 82.
Wang, J., Cooke, F. L., & Lin, Z. (2016). Informal employment in China: recent development and human resource implications. Asia Pacific Journal of Human Resources, 54(3), 292-311.
Williams, C. C., & Horodnic, A. V. (2019). Why is informal employment more common in some countries? An exploratory analysis of 112 countries. Employee Relations: The International Journal. 41(6), 1434-1450. ISSN 0142-5455.
Williams, C. C., & Martinez, A. (2014). Do small business start-ups test-trade in the informal economy? Evidence from a UK survey. International Journal of Entrepreneurship and Small Business22(1), 1-16.