آزمون فرضیۀ هم‌گرایی مالی و برآورد سرعت هم‌گرایی در کشورهای منتخب (رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 پسادکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

چکیده

فرضیه هم‌گرایی مالی، به‌عنوان یکی از نتایج حاصل شده از مدل‌های رشد اقتصادی نئوکلاسیک، تأکید بر روند کاهش شکاف مالی بین کشورها دارد و در این بین، سرعت این هم‌گرایی هم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. براین‌اساس،  هدف اصلی این تحقیق بررسی آزمون فرضیه هم‌گرایی مالی و برآورد سرعت هم‌گرایی، با استفاده از تکنیک پانل پویا  در کشورهای منتخب (به تفکیک کشورهای توسعه‌یافته (38 کشور) و درحال‌توسعه (34 کشور)) مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم‎یافته (GMM) طی دورۀ زمانی 2020-1992 می‌‎باشد. نتایج یافته‌ها، باتوجه‌به دو مدل، نسبت اعتبارات داخلی به بخش خصوصی (درصدی از GDP) و نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی در کل نمونه و گروه کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، نشان‌دهندۀ هم‌گرایی مالی در این کشورها است. همچنین، سرعت هم‌گرایی در مدل اول، در کشورهای درحال‌توسعه، نسبت به کشورهای توسعه‌یافته بی‎شتر است. بااین‌حال، این سرعت در شاخص دوم تعمیق مالی (شاخص نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی) به نسبت بیشتر است و در هر دوره به میزان بیشتری از عدم تعادل کوتاه مدت، جهت دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می‌‎گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing the Financial Convergence Hypothesis and Estimating the Convergence Rate in Selected Countries (Generalized Method of Moments Approach)

نویسندگان [English]

  • Hatef Hazeri Niri 1
  • Farzad Rahimzadeh 2
  • Siamak ShokouhiFard 3
1 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardebili, Ardebil, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Economic and Accounting, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
3 Department of Economics, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran .
چکیده [English]

The hypothesis of financial convergence, as one of the upshots of neoclassical economic growth models, emphasizes the process of reducing the financial gap between countries, and in meantime, the speed of this convergence is of particular importance. Hence, the main purpose of this study is to test the financial convergence hypothesis, and to estimate the convergence rate using the dynamic panel technique in selected countries (separately for developed countries (38 countries) and developing countries (34 countries)) based on the generalized torque method (GMM) for the period 1992-2020. According to two models (the ratio of domestic credit to the private sector (percentage of GDP) and the ratio of working capital to GDP in the whole sample and group of developing and developed countries), the results implies the financial convergence in these countries. Also, the convergence rate in the first model is higher in developing countries than in developed countries. However, this speed is relatively higher in the second index of financial deepening (the ratio of money supply to GDP) ,and is adjusted in each period to a greater extent than short-term imbalances to achieve long-term equilibrium.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Convergence
  • Convergence Speed
  • Financial Deepening
  • Capital Account Liberalization
  • Dynamic Panel
امامی میبدی، مریم، صامتی، مجید، شریفی‌رنانی، حسین (1398). «نقش سیاست‌های ‌مالی برشکل‌گیری هم‌گرایی اقتصاد ایران در شرایط تعهدی». اقتصاد و الگو سازی، 1(4): 138-115.
پورکاظمی، محمد حسین (1379). ریاضیات عمومی و کاربردهای آن. تهران: انتشارات نی.
رفعت، منیره (1397). «یکپارچگی مالی و نقش آن در هم‌گرایی درآمد سرانه، مطالعۀ موردی: ایران و کشورهای درحال‌توسعه». فصلنامۀ پژوهش‌های رشد و توسعۀ اقتصادی، 8(31): 134-123.
صدیقی، زهرا، طهرانچیان، امیرمنصور و گیلک حکیم آبادی، محمد تقی (1397). «مقایسه تأثیر ادغام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه منتخب: شواهد تجربی از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته». مدلسازی اقتصادسنجی، 4(1): 25-9.
متفکر آزاد، محمد علی، رنجپور، رضا، کریمی، زهرا و غلامی حیدریانی، لیلا (1393). «بررسی هم‌گرایی اقتصادی استان‌های ایران طی سالهای 1379-1387 با استفاده از آزمون‌های ریشۀ واحد پانل». پژوهشنامۀ اقتصاد کلان ( پژوهشنامۀ علوم اقتصادی)، 10 (19): 168-141.
نیکپور، بهمنی، مجتبی، جلایی، سیدعبدالمجید و نجاتی، مهدی (1398). «بررسی هم‌گرایی مالی ایران و کشورهای عضو اوپک کاربرد روش فیلیپس- سول». فصلنامۀ اقتصاد مالی، 13(46): 95-126.
Abiad, A., Oomes N., &. Ueda, K. (2008). The quality effect: Does financial liberalization improve the allocation of capital?. Journal of Development Economics, 87(2), 270-282.
Aghion, P., Bacchetta, P., & Banerjee, A. V. (2005). Financial Development and the Instability of Open Economies. Journal of Monetary Economics, 51(6), 1077-1106.
Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte carol evidence and application to employment equation. Review of Economic Studies, 58(2), 117-142.
Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel data. John wiley and sons Inc, (Eds). New York, USA.
Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. Journal of political Economy, 100(2), 223-251.
Chinn, M. D., & Ito, H. (2006). What matters for financial development? Capital controls, instiutions, and interactions. Journal of development economics, 81(1), 163-192.
Creel, J. (2018). Convergence in EMU: What and How?. DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNAL POLICIES OF THE UNION ECONOMIC GOVERNANCE SUPPORT UNIT.
Eichengreen, B., Gullapalli, R. & Panizza, U. (2011). Capital Account Liberalization, Financial Development and Industry Growth: A Synthetic View. Journal of International Money and Finance, 30(6), 1090–1106.
Gáspár, A. (2012). Convergence analysis: a new approach. Published in: Crisis Aftermath: Economic policy changes in the EU and its Member States. Conference Proceedings, Szeged, University of Szeged, 9, 382-390.
Goldberg, P. K., & Pavcnik, N. (2007). Distributional Effects of Globalization in Developing Countries. Journal of Economic Literature, 45(1), 39-82.
Kuznetsova, N., & Pisarenko, Zh. (2016). Financial Convergence Analysis: Implication for Insurance and Pension Markets. Verslas Teorija ir Praktika, 17(2), 89-100.
Laeven, L., & F. Valencia, F. (2012). Systemic banking crises database: An update. IMF Working Paper.
Parikh, A., & Shibata, M. (2004). Does trade liberalization accelerate convergence in per capita incomes in developing countries?. Journal of Asian Economics, 15(1), 33-48.
Pedroni, P. (1997). Panel co-integration, asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests, with an application to the PPP hypothesis: new Results. Indiana University. Working Paper in Economics.
Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 61(1), 653-670.
Romer. D. (2006). Advanced Macroeconomics. 3rd Edition, McGrawHill, New York.
Rysin, V., Galenko, O., Duchynska, N., & Kara, N. (2021). Financial Convergence as a Mechanism for Modifying Sectors of the Global Financial Services Market. Universal Journal of Accounting and Finance, 9(1), 65-73.
Summers, L. (2000). International financial crises: causes, prevention and cures. American Economic Review, 90(2), 1-16.
Trabelsi, M., & Cherif, M. (2016). Capital account liberalization and financial deepening: does the private sector matter?. Quarterly Review of Economics and Finance, 1(64), 141-151.