ارزیابی اثر شاخص انگیزۀ بازنشستگی بر نرخ بیکاری جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 استادیار علوم اقتصادی، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد.

چکیده

ازآنجایی‌که ساختار هرم جمعیتی ایران، نشان از پیر شدن جمعیت کشور دارد، علاوه بر سیاست‌های اشتغال‌زایی جوانان، به نظام انگیزشی سالمندان نیز، باید توجه شود. دراین‌راستا، مهم‌ترین تحقیقات مرتبط در جهان شناسایی شده و روش و متغیّرهای آنها، به‌منظور ارائۀ مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر اشتغال جوانان در ایران، مرور و دسته‌بندی شد. درنهایت امکان‌پذیرترین، مهم‌ترین و ضروری‌ترین متغیّرها انتخاب شده‌اند. سپس، بااستفاده‌از ریزداده‌های سازمان بازنشستگی، شاخص انگیزۀ بازنشستگی، به‌صورت فصلی، برای اقتصاد ایران محاسبه شد. تخمین مدل نشان داد که باوجوداینکه شاخص انگیزۀ بازنشستگی اثر مثبت و معنی‌داری بر اشتغال جوانان دارد؛ اما شدت این اثر، در مقایسه با سایر عوامل، بسیار کم است. به‌عبارت دقیق‌تر، بازنشستگی پیش‌ازموعد سالمندان نمی‌تواند عامل مهمی برای اشتغال جوانان قلمداد شود. درواقع، سیاست‌گزار می‌تواند از تأثیرگذاری بر سایر متغیّرهای مؤثر بر اشتغال جوانان، هدف کاهش نرخ بیکاری جوانان را پیگیری کند. ازآنجایی‌که اجرای سیاست‌های مختلف، می‌تواند عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد، پس باید طبق شرایط هر کشور، بهترین سیاست اتخاذ و اجرا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Retirement Motivation Index on Youth Unemployment

نویسندگان [English]

  • Habib Ansari Samani 1
  • Ramezan Hosseinzadeh 2
  • Zahra Ghafoori 3
1 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor of Economic Sciences, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.
3 Masters student of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University.
چکیده [English]

Since the population pyramid structure of Iran shows the aging of the country's population, in addition to youth employment policies, attention should also be paid to the incentive system for the elderly. In this regard, the most important related researches were identified and their methods and variables were reviewed and categorized in order to provide a model for identifying factors affecting youth employment in Iran. Also, the most possible, most important and necessary variables have been selected. Then, using the micro data of the pension organization, the retirement motivation index was calculated seasonally for the economy of Iran. The estimation of the model showed that although the retirement motivation index has a positive and significant effect on youth employment, but the intensity of this effect is very low compared to other factors. In other words, premature retirement of the elderly cannot be considered as an important factor for the employment of young people. In fact, the policy maker can pursue the goal of reducing youth unemployment by influencing other variables affecting youth employment. Since the implementation of different policies can have precarious consequences, the best policy should be adopted and implemented in accordance with the conditions of each country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Youth Employment
  • Social Security System Reform
  • Average Retirement Incentive Index
  • Retirement Plans
انصاری سامانی، حبیب، غفوری، زهرا. (1400). «سیاست بازنشستگی پیش‌ازموعد و بیکاری جوانان: مرور تجارب بین‌المللی». تأمین اجتماعی. 1(17). 99-122.
بهرامی، حمیدرضا (1387). «تحلیل قانون بازنشستگی اجباری تأمین اجتماعی از دیدگاه اشتغال و دیگر کارکردهای اساسی در جامعه». پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 41، ص 83-108.
سیفی (1378). «تأثیر مالی بازنشستگی پیش‌ازموعد بر صندوق‌های بازنشستگی». برنامه‌وبودجه، 36، ص 91-114.
شیری و رحمانی (1388). «تجزیه‌وتحلیل و تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار در استان کرمانشاه». برنامه‌ریزی و بودجه، 14(1)، 101-127.
گنجیان مهدی، میر سید جواد و فروهش تهرانی، غلامرضا (1393). «چالش‌ها و راهکارهای صندوق‌های بازنشستگی در ایران؛ مطالعۀ موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی». سیاست‌های راهبردی و کلان، 7(2)، ص 111-139.
مرتضوی سرائی، کیوان (1386). «نقش بازنشستگی‌های زودهنگام بر بازار کار (با نگاهی به برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه)». تأمین اجتماعی، شمارۀ 29، ص 31-58.
نیلی، مسعود؛ سیدخسروشاهی، امیررضا و ابراهیمی، سید بابک (1391). «تحلیل اقتصادی رابطۀ مستمری بازنشستگی و تصمیم در مورد زمان بازنشستگی». پژوهشنامۀ اقتصادی (رویکرد اسلامی- ایرانی)، 47(12)، ص 217-244.
ویکس، جان. (1395). جمعیت، مقدمه‌ای بر مفاهیم و موضوعات. ترجمۀ الهه میرزایی. تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌­های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
Acedański, J. (2015). Overlapping Generation Models with Heterogeneous Agents and Aggregate Uncertainty in Macroeconomic Modelling. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 941(05), 79-96.
Ahmad, M., Khan, Y. A., Jiang, C., Kazmi, S. J. H., & Abbas, S. Z. (2021). The impact of COVID‐19 on unemployment rate: An intelligent based unemployment rate prediction in selected countries of Europe. International Journal of Finance & Economics.
Angulo-Guerrero, M. J., Pérez-Moreno, S., & Abad-Guerrero, I. M. (2017). How economic freedom affects opportunity and necessity entrepreneurship in the OECD countries. Journal of Business Research, 73, 30-37.
Ansari Samani, H., Ghafoori, Z. (2021). Early Retirement Policy and Youth Unemployment: A Review of International Experiences. Social Security Journal, 17(1), 99-122.
ARI, E., & YILDIZ, A. (2018). The Investigation of Female Labor Force Indicators by Using Clustering and Multidimensional Scaling Analysis. Applied Economics for Development: Empirical Approaches to Selected Social and Economic Issues in Transition Economies, 191.
Awad, A. (2019). Economic globalisation and youth unemployment–evidence from African countries. International Economic Journal, 33(2), 252-269.
Bayar, Y. (2016). Economic freedom and Unemployment in emerging Market economies. Review of Applied Socio-Economic Research, 11(1), 5-12.
Bell, D. N., & Blanchflower, D. G. (2011). Young people and the Great Recession. Oxford Review of Economic Policy, 27(2), 241-267.
Blundell, R., French, E., & Tetlow, G. (2016). Retirement incentives and labor supply. In Handbook of the economics of population aging (Vol. 1, pp. 457-566). North-Holland.
Bolli, T., & Renold, U. (2017, April). Comparative advantages of school and workplace environment in skill acquisition: Empirical evidence from a survey among professional tertiary education and training students in Switzerland. In Evidence-Based HRM:. Emerald Publishing Limited.
Brandt, M., A Global Forum for Empirical Scholarship & Hank, K. (2011). Early and later life experiences of unemployment under different welfare regimes. In The Individual and the Welfare State (pp. 117-124). Springer, Berlin, Heidelberg.
Choudhry, M. T., Marelli, E., & Signorelli, M. (2012). Youth unemployment rate and impact of financial crises. International journal of manpower.
Christiano, L. J., Trabandt, M., & Walentin, K. (2021). Involuntary unemployment and the business cycle. Review of Economic Dynamics, 39, 26-54.
Christiano, T. (2021). Algorithms, Manipulation, and Democracy. Canadian Journal of Philosophy, 1-16.
Coile, C., & Gruber, J. (2007). Future social security entitlements and the retirement decision. The review of Economics and Statistics, 89(2), 234-246.
Destefanis, S., & Mastromatteo, G. (2010). Labour‐market performance in the OECD: some recent cross‐country evidence. International Journal of Manpower.
Dietrich, H., & Möller, J. (2016). Youth unemployment in Europe–business cycle and institutional effects. International Economics and Economic Policy, 13(1), 5-25.
Edwards, S., & Edwards, A. C. (2002). Social security privatization reform and labor markets: The case of Chile. Economic Development and Cultural Change, 50(3), 465-489.
Feldmann, H. (2010). Economic freedom and unemployment. James Gwartney, Joshua Hall, and Robert Lawson, Economic Freedom of the World: 2010 Annual Report, 187-201.
Gruber, J., Milligan, K., & Wise, D. A. (2010). Social security programs and retirement around the world: The relationship to youth employment, introduction and summary (No. w14647). National Bureau of Economic Research.
Hylleberg, S., Engle, R. F., Granger, C. W., & Yoo, B. S. (1990). Seasonal integration and cointegration. Journal of econometrics, 44(1-2), 215-238.
International Labour Office (ILO). (2017). World employment and social outlook: Trends 2017. Geneva, Switzerland: Author.
Kalwij, A., Kapteyn, A., & De Vos, K. (2010). Retirement of older workers and employment of the young. De Economist, 158(4), 341-359
Khatun, M. M. (2017). Macroeconomic determinants of youth unemployment and inactivity rates in Bangladesh. Journal of Economics and Sustainable Development, 8(4), 117-122.
Kumar, V., Thrikawala, S., & Acharya, S. (2021). Financial inclusion and bank profitability: Evidence from a developed market. Global Finance Journal, 100609.
Mauro, L., & Carmeci, G. (2003). Long run growth and investment in education: does unemployment matter?. Journal of macroeconomics, 25(1), 123-137.
O’Reilly, J., Eichhorst, W., Gábos, A., Hadjivassiliou, K., Lain, D., Leschke, J., ... & Villa, P. (2015). Five characteristics of youth unemployment in Europe: Flexibility, education, migration, family legacies, and EU policy. Sage Open, 5(1), 2158244015574962.Eibich, P. (2015). Understanding the effect of retirement on health: Mechanisms and heterogeneity. Journal of health economics, 43, 1-12.
O’Reilly, J., Eichhorst, W., Gábos, A., Hadjivassiliou, K., Lain, D., Leschke, J., ... & Villa, P. (2015). Five characteristics of youth unemployment in Europe: Flexibility, education, migration, family legacies, and EU policy. Sage Open, 5(1), 2158244015574962.
O'Higgins, N. (2011, November). The impact of the economic and financial crisis and the policy response on youth employment in the European Union. In Effaces International Workshop, Perugia, November (pp. 10-11).
Perugini, C., & Signorelli, M. (2010). Youth unemployment in transition countries and regions. In Economic growth and structural features of transition (pp. 277-297). Palgrave Macmillan, London.
Riccò, M., & Signorelli, C. (2017). Personal and occupational risk factors for carpal tunnel syndrome in meat processing industry workers in Northern Italy. Medycyna Pracy, 68(2), 199.
Shimer, R. (2012). Reassessing the ins and outs of unemployment. Review of Economic Dynamics, 15(2), 127-148.
Siegel, A. F. (2017). Chapter 12—Multiple Regression: Predicting One Variable from Several Others. Practical Business Statistics, 7th ed.; Siegel, AF, Ed.; Academic Press: Cambridge, MA, USA, 355-418.
Stock, J. H., & Wise, D. A. (1990). The pension inducement to retire: An option value analysis. Issues in the Economics of Aging, 205-224.Coile, C., & Gruber, J. (2001). Social security incentives for retirement. In Themes in the Economics of Aging (pp. 311-354). University of Chicago Press.
Vos, T., Barber, R. M., Bell, B., Bertozzi-Villa, A., Biryukov, S., Bolliger, I., ... & Brugha, T. S. (2015). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis.