کلیدواژه‌ها = نرخ رشد اقتصادی
تحلیل چگونگی اثرپذیری نرخ رشد اقتصادی ایران از تحریم‌های اقتصادی (رویکرد فازی)

دوره 4، شماره 3، آذر 1402، صفحه 79-118

10.22034/pbr.2023.189414

مصطفی علمی مقدم؛ مصطفی شکری؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ مینو امینی میلانی؛ نسرین منصوری