ارزیابی اثر عوامل نهادی و سیاسی بر توسعه مالی در کشورهای اسلامی منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس / عضو هیات علمی

2 هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این پژوهش به ارزیابی عوامل نهادی بر توسعه مالی در منتخب کشورهای اسلامی شامل ایران، الجزایر، مصر، عربستان، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، قزاقستان و مالزی می پردازد. نهادهای گوناگونی در جامعه هستند که می توانند بر عملکرد اقتصاد اثر بگذارند. برای نشان دادن این عوامل شاخص هایی در دسترس است، مانند شاخص های حکمرانی خوب، دموکراتیک بودن حکومت، سهولت کسب و کار و باز بودن اقتصاد که به عنوان متغیرهای نشانگر عوامل نهادی یاد می شود. در این بررسی از این شاخص ها استفاده شده است. مدل تجربی این بررسی، با داده های دوره زمانی 2006 تا 2016 و با استفاده از روش رگرسیونی EGLS براورد شده است. نتایج نشان می دهند شاخص های حکمرانی خوب، سهولت کسب و کار، آزادسازی اقتصادی، سهم بخش خصوصی از بخش مالی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر شاخص ترکیبی توسعه مالی داشته اند. در برابر، شاخص دموکراسی اثر منفی بر توسعه مالی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the impact of institutional and political factors on financial development in selected Islamic countries

نویسندگان [English]

  • Morteza Ezzati 1
  • lotfali agheli 2
  • Vajihe Karami 3
1 Tarbiat Modares University
2 tarbiat modares uni
3 Olom & Tahghighat University
چکیده [English]

Assessing the impact of institutional and political factors on financial development in selected Islamic countries
This study evaluates the institutional factors affecting on financial development in selected Islamic countries including Iran, Algeria, Egypt, Saudi Arabia, Turkey, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Kazakhstan and Malaysia. There are various institutions that can effect on the economy performance. Indicators are available to illustrate these factors, such as indicators of good governance, democratic governance, ease of business, and openness of the economy, which are referred to as institutional variables. In this study, these indicators have been used. The experimental model of this study is estimated using data from the period 2006 to 2016 using the EGLS regression method. The results show that the indicators of good governance, ease of business, economic liberalization, private sector share of financial sector and inflation rate have a positive and significant effect on the combined financial development index. In contrast, the Democracy Index has had a negative impact on financial development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial development
  • good governance
  • institutions
  • political factors
احمدیان، اعظم، (1389)، اثر آزادسازی مالی بر توسعه مالی، فصلنامه توسعه مالی مجله مطالعات مالی، زمستان 1389، ص 191-202.
ایزدی، بهنام، (1393)، بررسی نقش تورم در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه توسعه اقتصادی شماره 15.
ایزدی، رضا، (1393)، بررسی اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی مطالعه موردی در کشورهای گروه D8، فصلنامه مالی و اقتصادی، سال 2 شماره 6، 105-202.
حشمتی مولایی، حسین، (1383)، عوامل مؤثر بر توسعه مالی در نظام بانکداری ایران، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 4، شماره 13، شماره پیاپی 2، تابستان 1383، ص 55-88.
حق شناس، هادی، کمیجانی، اکبر، (1393)، بررسی آثار اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 8، شماره 28، 14-1.
حیدری پور، محسن، (1388)، بررسی تأثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های (1386 – 1345)، پژوهشنامه اقتصادی سال 9، شماره 3.
خداپناه، بهمن، (1395)، تأثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی سال 17، شماره 64، 171-198.
رحیمیان، سجاد، رضازاده، عباس، (1394)، بررسی رابطه کیفیت محیط نهادی، رانت منابع طبیعی و رشد صادرات در منتخبی از کشورهای درحال‌توسعه با استفاده از رویکرد پنل دیتا، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 23، شماره 75، 187-205.
رضایی، محمد، یاوری، کاظم، عزتی، مرتضی، اعتصامی، مهدی، (1394)، بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال 4 شماره 14، 89-122.
رضایی، محمد، یاوری، کاظم، عزتی، مرتضی، اعتصامی، مهدی، (1395)، اثر وفور درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران از کانال اثرگذاری بر عدم تعادل در بودجه و بخش خارجی، فصلنامه رشد و توسعه اقتصادی، سال 6، شماره 22، 131-144.
رنجبر، امید، (1388)، اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، مجله دانش و توسعه، سال 16، شماره 27.
طیبی، سید کمیل، سامتی، مرتضی، عباسلو، یاسر، اشراقی سامانی، فرشته، (1388)، اثرات آزادسازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشور، دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، ص 55-78.
عجم اوغلو، دارون،رابینسن، جیمز،(1967)، ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، مترجمان: جعفر خیرخواهان و علی سرزعیم، تهران: کویر (1390).
عزتی، مرتضی، (1388)، توسعه از دیدگاه اسلامی. انتشارات نور علم و پژوهش‌های ما. 222-224
عزتی، مرتضی، سیف، اله مراد، مهرگان، نادر، ملکی شهریور، مجتبی، (1393)، اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران، فصلنامه رشد و توسعه پایدار، سال 16، شماره 2، 73-98.
قاسمی، محمدرضا، (1393)، اثر مؤلفه‌های اقتصادی و غیراقتصادی حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی برای کشورهای جنوب غربی آسیا و شمال آمریکا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم و تحقیقات.
عزتی، مرتضی، کاظمی، افسانه، (1393)، اثر مالیه اسلامی بر رشد اقتصادی، مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی، فصلنامه مالیه اسلامی، شماره 2.
کمیجانی، اکبر، متوسلی، محمود، پوررستمی، ناهید، (1388)، چارچوب نظری تبیین عوامل مؤثر بر توسعه مالی (با تأکید بر مدل ویلیامسون)، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال هفدهم، شماره 50، تابستان 1388، ص 5 -29.
گیلپین، رابرت، (1930)، اقتصاد سیاسی جهانی شناخت نظم اقتصادی بین‌المللی، مترجمان: رسول افضلی و فرهاد دژپسند، تهران: انتشارات زیتون سبز (1393)
محمدی، حسین،  اعلایی، محمدمهدی، اصغرنژاد، الهام اصغر نژاد، (1393)، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 2، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 25-37.
ملک الساداتی، سعید، (1387)، تأثیر حکمرانی خوب (بر اساس شاخص‌های بانک جهانی) بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب (2005-1996)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات.
یحیی‌زاده‌فر، محمود، طهرانچیان، امیرمنصور، حامی، مهیار، (1393)، سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 4، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 73-88.
Carlos, Pereira and Vladimir, Teles (2011) Political institutions, economic growth, and democracy: the substitute effect.
Gherbi, Nacer, and Medjahed,Kenza and Salah, Eddine (2016) The effect of the financial sector development on growth: the case of the MENA countries
Jabri, Abdel karim and et all. (2013) Determinant of foreign direct investment in MENA region: panel co-integration analysis, The Journal of Applied Business Research.29.Number 4. 1103 -1110.
Kariuki, Caroline (2015) The Determinants of Foreign Direct Investment in the African Union. Journal of Economics, Business and management.3(3).346-351.
Kaouthar, gazdar and Mondner, cherif (2015) Institutions and the finance growth nexus: empirical evidence from MENA countries.
Mondher cherif and Christian Dreger (2016) Institutional determinants of financial development in MENA countries, review of development economies, 20(3), 670-680.
Roe, marks. Siegel Jordan (2009) Political instability: Its Effects on financial development, Its roots in the severity of economic inequality.
Suleiman, aba-bader and Aamers, Abu-Qarn (2008) Financial development and economic growth: the Egyptian experience.
Yongfu, Huang (2010) Political institutions and financial development: An Empirical study.
World Bank Foreign direct investment, net inflows.Retrieved from http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD.Retrieved on August 30,201
 
http://dataportal.opendataforafrica.org/AFDBFP2016/african-financial-sector-database-2016?country=1000240-algeria. African financial sector database.
http://www.bnm.gov.my/Global economic data Central Bank of Malaysia.
http://www.cbe.org.eg/en/Pages/default.aspx. Central bank of Egypt.
http://www.nationalbank.kz/?&switch=English.National Bank of Kazakhstan.
http://www.sama.gov.sa/en-US/Pages/default.aspx.Saudi Arabian monetary authority
http://www.sbp.org.pk/State bank of Pakistan.
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/en/tcmb+en. Central Bank of the Republic of Turkey.
https://datamarket.com/data/set/28lf/insurance-company-assets-to-gdp#!ds=28lf!2rqg=h&display=line. Insurance company assets to GDP (%).
https://datamarket.com/data/set/28li/stock-market-capitalization-to-gdp#!ds=28li!2rqj=f&display=line. Stock market capitalization to GDP (%).
https://www.bi.go.id/en/Default.aspx. Central Bank Of Indonesia.
https://www.ceicdata.com/en.
https://www.cbi.ir/ Central bank of the Islamic republic of iran.
https://www.centinsur.ir/ Bimeh markazi central insurance or Iran.
https://www.bb.org.bd/econdata/exchangerate.php. Central bank of Bangladesh.