دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1399 
طراحی الگوی عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی

صفحه 131-167

10.22034/pbr.2020.104645

محمد خان عزیزی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ مقصود فراستخواه