ارزیابی مهارت‌های مدیریت سبد اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار سرمایه ایران: رویکرد میانگین‎گیری مدلی بیزین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران

2 دکتری علوم مالی، دانشگاه منچستر

چکیده

ارزیابی عملکرد مدیریت سبد اوراق بهادار و مهارت‌های مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تحت شرایط مختلف زمانی، در بازار مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از مهم‎ترین مطالعات انجام‌ شده جهت بررسی مهارت‌های مدیریت فعال صندوق‌های سرمایه‎گذاری، مدل‌های مبتنی بر قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای و مدل‌های مبتنی بر سبد اوراق بهادار نگه‎داری‎شده می‌باشد که به ارزیابی مهارت موقعیت‎سنجی بازار و اوراق‎گزینی مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد. در پژوهش حاضر به بررسی عملکرد مدیریت صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی 1393تا 1396 پرداخته‌ایم. در این پژوهش با استفاده از تلفیق مدل‌های مبتنی بر قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‎ای که شامل مدل‌های موقعیت‎سنجی بازار و اوراق‌گزینی ترینور- مازوی و هنریکسون- مرتون می‌باشند، با مدل سه‎عاملی فاما و فرنچ عملکرد مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری منتخب و عملکرد مجموع صندوق‌ها در قالب مدل داده‌های سری زمانی و پانل، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل‌ها به طور کلی نشان داد که نمی‌توان در درمورد معناداری عامل‎‌های در نظر گرفته شده ادعایی نمود؛ در واقع، بر اساس ادبیات حاضر نوعی نااطمینانی نسبت به عملکرد مدل به‌وجود می‌آید. در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین‎گیری بیزین(BMA) با لحاظ ‌نمودن مهارت‌های موقعیت‎سنجی بازار و اوراق‎گزینی ارائه‌شده توسط کاسپرزیک و آلدا، مدل‎های متعددی متشکل از متغیرهای مورد استفاده تصریح و برآورد گردید. نتایج برآورد مدل بهینه نشان داد، صرف ریسک بازار و موقعیت‎سنجی احتمالِ پسین بالایی را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment Of Portfolio Management Skills In Iranian Capital Market Mutual Funds:Baysian Model Averaging Approach

نویسندگان [English]

  • behrang asadi gharehjeloo 1
  • hossein abdo tabrizi 2
1 tehran university
2 manchester univesity
چکیده [English]

Evaluating portfolio management performance and mutual fund’s active management abilities is of particular importance. Capital asset pricing model and holding portfolios model are among the most important studies to assess the ability of mutual funds market timing and security selection. This study attempts to investigate market timing and security selection ability of Iranian mutual funds during the period of 1393 to 1396. In this research, selected and total mutual funds’ performance in the form of time series and panel data model is evaluated using the combination of capital asset pricing model, including Treynor- Mazuy and Henriksson- Merton, with Fama- French three factor model. In the next step, using holding portfolios model including Kacperczyk and Alda, market timing and security selection ability of mutual funds have been evaluated and related statistics have been extracted. Eventually, using Bayesian Model Averaging approach, by implementing and evaluating numerous models consisting of variables used, posterior probability and probability of the inclusion of each variable in chosen models are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutual Fund
  • Securities Portfolio Management
  • Market Timing
  • Security Selection
  • Panel Regression
  • Time Series Regression
  • Baysian Model Averaging
تاری وردی، یدالله، فرجی ارمکی، محمد، داغانی، رضا، حیدرپور، فرزانه (1392)، بررسی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای مدل ارزیابی مرتون و هنریکسون. مجله پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال دوم، شماره 7: 99-83.
تهرانی، رضا، نوربخش، عسگر،(1389)، مدیریت سرمایه‌گذاری. انتشارات نگاه دانش.
سعیدی، علی، مقدسیان، ایمان، (1389)، ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام در ایران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 9: 24-5.
عبده تبریزی، حسین، اسدی، بهرنگ، (1396)، ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار سرمایه ایران با بهره‌گیری از مدل‌های تلفیقی موقعیت‌سنجی بازار با مدل سه‌عاملی فاما و فرنچ. مجله دانش سرمایه‌گذاری.
عبده تبریزی، حسین، (1392)، بررسی توانمندی بازاربینی و اوراق‌گُزینی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک فعال در بازار سرمایة ایران. تحقیقات مالی، 15: 268-247.
Andrikogiannopoulou, A, & Papakonstantinou, F. (2016). Estimating Mutual Fund Skill: A New Approach. Swiss Finance Institute Research Paper, No. 14-42.
Chairakwattana, K, & Nathaphan, S. (2014). Stock return predictability by Bayesian Model averaging: Evidence from stock exchange of Thailand. International Journal of Economic Sciences, 3(1): 47-63.
Chen, Dar-Hsin; Chuang, C. lin, J. and lan, C. (2013). Market timing and stock selection ability of mutual fund managers in Taiwan: applying the traditional and conditional approaches.Applied Finance. 4(1): 75-90
Chen, S. (2018). Predicting stock returns using firm characteristics: A Bayesian Model averaging approach.
Dawei Chen, Christopher Gan and Baiding Hu (2013). An Empirical Study of Mutual Funds
Drachal, K. (2018). Determining Time-Varying Drivers of Spot Oil Price in a Dynamic Model Averaging Framework. Energies 2018, 11(5), 1322.
Eric, C. Chang and Wilbur, G. Lewellen (1984). Market Timing and Mutual Fund Investment Performance
Ferson, Wayne E. (2010). Investment performance evaluation. Annu. Rev. Financ. Econ. 2 (1): 207-234.
Henriksson, D. (1984). Market Timing And Mutual Fund Performance: An Empirical Investigation. Finance Working Papers Vol. 137: 159-171.
Henriksson, Roy D, and Merton, Robert C. (1981). On market timing and investment performance. II. Statistical procedures for evaluating forecasting skills. Journal of Business. 54 (4): 513-533.
Kacperczyk, M, & Van Nieuwerburgh, S. (2014). Time-Varying Fund Manager Skill. The Journal of Finance, No. 4: 1455-84.
Le Sourd, Véronique. (2007). Performance measurement for traditional investment. Financial Analysts Journal, 58 (4): 36-52
Leamer, E. E. (1978). Specification Searches, New York: Wiley.
Magdy G. Abdel-Kader and Kuang Yuan Qing (2007). Risk-Adjusted Performance, Selectivity, Timing Ability and Performance Persistence of Hong
Malkiel, Burton G. A Random Walk Down Wall Streat, w.w.Norton company Inc, 1973
Maria Ceu Cortez, João Carlos Parente Romacho (2006). Timing and selectivity in Portuguese mutual fund performance
Michael C. Jensen (1972). The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests
Paul Pfleiderer, & Sudipto Bhattacharya. (1983). A Note on Performance Evaluation
Škrinjarić, Tihana (2013). Market Timing ability of mutual funds with tests applied on several Croatian funds. Croatian Operational Research Review, 4 (1): 176-186.
Treynor, Jack, and Mazuy, Kay (1996). Can mutual funds outguess the market. Harvard Business Review.44(4): 131-136.
Ulfsdotter, A. (2011). China-focused Mutual Funds: A Study of Performance, Selectivity and Market Timing. (Bachelor Thesis in Finance), Stockholm, Sweden.
Ulfsdotter, Rebecca Samuelsson (2011). China-focused Mutual Funds: A Study of Performance, Selectivity and Market Timing
Werner, Ria Murhadi (2010). Performance Evaluation of Mutual Funds in Indonesia
Xiaoqing, Cao and Esman Martijn (2002). Evaluating the Performance of Chinese Investment Funds.