نقش کیفیت قوانین ‌و ‌مقررات در اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی اقتصاد، دانشگاه غیردولتی خاتم، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه غیردولتی خاتم، تهران، ایران

چکیده

مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان میدهد، عواملی که تحت عنوان موتور رشد معرفی شدهاند، تأثیر یکسانی را در کشورها با ساختار اجتماعی و اقتصادی متفاوت، ندارد. در این جهت تفاوت نهادی را میتوان یکی از اصلیترین عامل بهرهگیری از عوامل رشد و توسعه اقتصادی نظیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی برشمرد. به منظور ارزیابی عملکرد نهادها، شاخصهای متعددی وجود دارد یکی از این شاخصها، شاخص نظام تدبیر شایسته است. این شاخص به عنوان عاملی تاثیرگذار در بهبود رشد اقتصادی، بهبود محیط کار و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی شناخته شده است. نظام تدبیر شایسته از شش زیر شاخه حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات،حاکمیت قوانین وکنترل فساد تشکیل شده است. فرضیه اصلی ما در این تحقیق این است که آیا کیفیت قوانین و مقررات به عنوان یکی از زیر شاخههای نظام تدبیر شایسته در کشورها با چهار گروه درآمدی تاثیر معنیداری بر بهرهوری سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد یا خیر؟ بنابراین در این مقاله ارتباط میان کیفیت قوانین و مقررات در اثرگذاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی در کشورها با چهار گروه درآمدی در دوره زمانی 2016 - 2002 با کمک روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که:- ارتباط مثبت و معناداری میان کیفیت قوانین و مقررات و رشد اقتصادی وجود دارد. - فرضیه اصلی تحقیق در دو گروه درآمدی متوسط پایین و متوسط بالا معنیدار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Regulatory Quality on the Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth

نویسندگان [English]

  • sholeh bagheri pormehr 1
  • negar zahedi azad 2
1 Assistant Professor / khatam university
2 Master of Economics, Khatam University
چکیده [English]

The literature review of economic growth shows that the factors which are known as the growth engine do not have the same impact on countries with different socioeconomic structures. In this way, the different levels of institutional quality can be considered as the main determinants of exploiting of economic growth factors such as foreign direct investment (FDI). In order to evaluate the performance of institutions, there are several indicators. One of them is “good governance”. A good governance is known as an effective factor to develop the economic growth, improve the work environment and absorb domestic and foreign investment. “Good governance” indicator comprises six components: Voice & Accountability, Political stability, Government Effectiveness, Regulatory Quality, and Rule of Law & Control of corruption. Our main purpose in this study is to evaluate the effect of regulatory quality indictor as a representative of good governance on FDI in four different country groups classified by income Levels. Therefore, in this paper, the effect of the regulatory quality indictor on the relationship between foreign direct investment and economic growth in four different country groups classified by income level is investigated. The panel smooth transition method over the period of 2002-2016 is applied. The result shows that: 1- There is a positive and significant relation between regulatory quality and economic growth. 2- The main hypothesis is confirmed in the Lower Middle income countries and Upper Middle income countries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Foreign Direct Investment
  • Good Governance
  • Quality of Laws and Regulations
احمدی، علی‌محمد، جلال دهنوی و امین حق‌نژاد (1390). رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه: یک تجزیه‌وتحلیل مبتنی بر داده‌های پانلی. پژوهشنامه اقتصادی، سال یازدهم، شماره 2، 180-159.
امیری، حسین و ابراهیم گرجی (1390). «برآورد منحنی فیلیپس برای ایران با استفاده از مدل­های رگرسیونی انتقال ملایم». مدل‌سازی اقتصادی، سال اول، شماره 3، 190-169.
امینی، علیرضا و زهره حجاری آزاد (1387). «تحلیل نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره­وری کل عوامل (TFP) در اقتصاد ایران». پژوهش­های اقتصادی ایران، سال دهم، شماره 35، 30-1.
آذربایجانی، کریم؛ شهیدی، آمنه و محمدی، فرزانه (1388). «بررسی ارتباط بین سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، تجارت و رشد در چارچوب یک الگوی خود توضیحی با وقفه­های گسترده (ARDL)». پژوهش­های اقتصادی، سال نهم، شماره 2، 17-1.
آذرمند، حمید (1385). «نقش نهادهای سیاسـی و حقـوقی در توسعه اقتصادی». روند، شماره 50 و 51، 171-119.
برادران شرکا، حمیدرضا و سعید ملک الساداتی (1386). «حکمرانی خوب، کلید توسعه آسیای جنوب غربی». راهبرد، شماره 86، 384-369.
بهکیش، محمد­مهدی (1381). اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن. تهران: نی.
پاسبانی صومعه، ابوالفضل (1398). بازشناسی مسئله وام‌ها، تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در بودجه سنواتی ایران از منظر بصیرت‌های نهادگرایانه. مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری گروه پژوهشی­ نظام­های نوین برنامه‌ریزی، بودجه­ریزی و مدل‌سازی، مجموعه گزارش 96.
پورآقایی، سپیده (1383). «شاخص‌های حکمرانی به روایت بانک جهانی». گزارش. شماره 154، 63-61.
حسینی، سیدصفدر و مرتضی مولایی (1385). «تأثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران». پژوهشنامه اقتصادی، سال ششم، شماره 21، 80-57.
حیدری، آرش و ابوالفضل شاه­آبادی (1390). «بررسی عوامل تعیین‌کننده تحقیق و توسعه در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه‌یافته: رهیافت پانل دیتا». سیاست علم و فناوری، سال چهارم، شماره 1، 108-95.
حیدری، حسن و رقیه علی­نژاد (1392). «بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی در هشت کشور بزرگ اسلامی»، دانشنامه حقوق اقتصادی، سال بیست‌و‌یکم، شماره 5.
داوودی، پرویز و اکبر شاهمرادی (1383). «بازشناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و 46 کشور جهان». پژوهش‌های اقتصادی، سال ششم، شماره 20، 113-81.
دباغ، سروش (1388). «تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی خوب». مدیریت دولتی، سال یکم، شماره 3، 18-3.
درگاهی، حسن (1385). «عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: درس­هایی برای اقتصاد ایران». مهندسی صنایع و مدیریت، سال بیست‌و‌دوم، شماره 36، 57-36.
رزمی، محمدجواد و سمیه صدیقی (1394). الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی، اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، سال چهارم، شماره 2، 76-51.
رضایی، مهدی (1386). «تأثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به ایران». رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 26، 104-85.
سامتی، مرتضی، همایون رنجبر و فضیلت محسنی (1390). تحلیل تأثیر شاخص­های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی، مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره 4، 223-183.
سوری، علی (1394). اقتصادسنجی همراه با کاربرد Eviews 7، جلد دوم، تهران: فرهنگ‌شناسی.
شاه­آبادی، ابوالفضل و عبداله پورجوان (1391). «رابطه حکمرانی با شاخص‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهای برگزیده». دوفصلنامه علوم اجتماعی، سال نهم، شماره ۲، 75-53.
شریف‌زاده، فتاح و رحمت‌اله قلی­پور (1382). «حکمرانی خوب و نقش دولت». مدیریت فرهنگ سازمانی، سال اول، شماره 2، 110-93.
طیبی، کمیل، کریم آذربایجانی و روح­اله بابکی (1387). «اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر تجارت خارجی کشورهای منتخب آسیایی و اقیانوسیه». مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد 31، شماره 3.
علیزاده، سعیده و مریم بیات (1395). «بررسی اثر حکمرانی خوب بر محیط‌زیست در کشورهای با درآمد متوسط». علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، سال هجدهم، شماره 2، 513-501.
عیسی‌زاده، سعید و اکبر احمدزاده (1388). «بررسی اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نهادهای حاکمیتی: مطالعه موردی بین کشوری برای دوره 2005-1996». پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره 40، 28-1.
کمیجانی، اکبر و پروانه سلاطین (1387). «تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخبOECD  و OPEC». مدل‌سازی اقتصادی، سال دوم، شماره 2، 24-1.
کمیجانی، اکبر و پروانه سلاطین (1389). «بررسی تأثیر کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب همسایه (ترکیه و پاکستان)». مدیریت (پژوهشگر)، سال هفتم، شماره 20، 41-27.
حسین خان، مشتاق، (2008). «حکمرانی خوب و سیاست‌های مبارزه با فساد در کشورهای در حال توسعه». ترجمه شعبان نجف­پور و محمدجواد حق­شناس. دانش ارزیابی. شماره 2.
مهدوی عادلی بحرینی، محمدحسین، افسانه جوادی (1387). «تأثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط». دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره 24، 106-87.
مهدوی عادلی، محمدحسین، روح اله نوروزی و محب اله مطهری (1388). «نقش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران». دانش و توسعه سال شانزدهم، شماره 27، 181-161.
مهربانی، فاطمه، فرشته عبدالهی و مهدی بصیرت (1395). «اثر فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصادی ایران، کشورهای MENA و OECD با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته».   سیاست‌های راهبردی و کلان. سال چهارم، شماره 13، 96-65.
میدری، احمد و جعفر خیرخواهان (1383). حکمرانی خوب بنیان توسعه. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
ناجی میدانی، علی‌اکبر (1382). تجزیه‌وتحلیل اقتصادی تأثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد ایران، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
نادری، محمدمهدی (1391). «حکمرانی خوب، معرفی و نقدی اجمالی». اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، سال اول، شماره 1،93-69.
Alliance, S. C. (2003). Contactless Payment and the Retail Point of Sale: Applications, Technologies and Transaction Models. Smart Card Alliance. Princeton Junction, NJ.
Altindag, D.T. (2012). “Crime and unemployment: Evidence from Europe.” International Review of Law and Economics, Vol.32, No.1, 145-157.
Armey, L.E. Lipow, J. & Webb, N.J. (2014). “The impact of electronic financial payments on crime.” Information Economics and Policy, Vol.29, 46-57.
Baltagi, B. (2008). Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons.
Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. In The Economic Dimensions of Crime (pp. 13-68). Palgrave Macmillan UK.
Blau, J. R. & Blau, P. M. (1982). “The cost of inequality: Metropolitan structure and violent crime.” American sociological review, 114-129.
Buonanno, P. & Montolio, D. (2008). “Identifying the socio-economic and demographic determinants of crime across Spanish provinces.” International Review of Law and Economics, Vol.28, 89-97.
Cantor, D. & Land, K. C. (1985). “Unemployment and crime rates in the post-World War II United States: A theoretical and empirical analysis.” American Sociological Review, 317-332.
Chintrakarn, P. & Herzer, D. (2012). “More inequality, more crime? A panel cointegration analysis for the United States. Economics Letters, Vol.116, No.3, 389-391.
Choe, J. (2008). “Income inequality and crime in the United States.” Economics Letters, Vol.101, No.1, 31-33.
Conti, M. (2014). “The introduction of the euro and economic growth: Some panel data evidence.” Journal of Applied Economics, Vol.17, No.2, 199-211.
Demombynes, G. & Özler, B. (2005). “Crime and local inequality in South Africa.” Journal of Development Economics, Vol.76, No.2, 265-292.
Fajnzylber, P. Lederman, D. & Loayza, N. (2002). “Inequality and violent crime.” The journal of Law and Economics, Vol.45, No.1, 1-39.
Gandelman, N. Munyo, I. & Schertz, E. (2019). Cash and Crime. Annual congress of the European Economic Association in Manchester.
Halicioglu, F. Andrés, A. R. & Yamamura, E. (2012). “Modeling crime in Japan.” Economic Modelling, Vol.29, No.5, 1640-45.
Zhang, Y. Zhang, G. Liu, L. De Renzis, T. & Schmiedel, H. (2019). “Retail payments and the real economy.” Journal of Financial Stability, Vol.44, 100690.
Kizilgol, O. & Selim, S. (2017). “Socio-economic and demographic determinants of crime by panel count data analysis: The case of eu 28 and Turkey.” Journal of Business Economics and Finance, Vol.6, No.1, 31-41.
Mieseigha, E. G. & Ogbodo, U. K. (2013). “An empirical analysis of the benefits of cashless economy on Nigeria’s economic development.” J. Financ Account, Vol.4, 11-16.
Neuman, W. L. & Berger, R. J. (1988). “Competing perspectives on cross-national crime: An evaluation of theory and evidence.” The Sociological Quarterly, Vol.29, No.2, 281-313.
Nunley, J. M. Seals Jr, R. A. & Zietz, J. (2011). The impact of macroeconomic conditions on property crime. Auburn University Department of Economics Working Paper Series (AUWP 2011-06).
Patalinghug, E.E. (2011). “Crime rates and labor market opportunities in the Philippines: 1970-2008.” Economics Letters, Vol.113, No.2, 160-164.
Pridemore, W. A. Roche, S. P. & Rogers, M. L. (2018). “Cashlessness and street crime: A cross-national study of direct deposit payment and robbery rates”. Justice Quarterly, Vol.35, No.5, 919-939.
Saridakis, G. & Spengler, H. (2012). “Crime, deterrence and unemployment in Greece: A panel data approach”. The Social Science Journal, Vol.49, No.2, 167-174.
Scorcu, A. E. & Cellini, R. (1998). “Economic activity and crime in the long run: An empirical investigation on aggregate data from Italy, 1951-1994”. International Review of Law and Economics, Vol.18, No.3, 279-292.
Soares, R.R. (2004). “Development, crime and punishment: Accounting for the international differences in crime rates”. Journal of Development Economics, Vol.73, No.1, 155-184.
Tee, H. H. & Ong, H. B. (2016). “Cashless payment and economic growth”. Financial Innovation, Vol.2, No.1, 4: 1-9.
Tsushima, M. (1996). Economic structure and crime: The case of Japan”. The Journal of Socio-Economics, Vol.25, No.4, 497-515.
Varjavand, R. (2011). “Growing underground economy: The evidence, the measures, and the consequences”. Journal of International Management Studies. Vol.11, No.3, 133-142.
Warwick, D. (1993). Reducing Crime by Eliminating Cash. National Council on Crime and Delinquency, National Council on Crime and Delinquency Reports.
Wright, R. Tekin, E. Topalli, V. McClellan, C. Dickinson, T. & Rosenfeld, R. (2017). “Less cash, less crime: Evidence from the electronic benefit transfer program.” The Journal of Law and Economics, Vol.60, No.2, 361-383.