دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1399 
کاربرد نهادگرایی الینور استروم در برنامه‌ریزی توسعه

صفحه 10-35

10.22034/pbr.2020.109231

محمود متوسلی؛ اسماعیل بیگی هرچگانی؛ بهراد فرمهینی فراهانی


تاثیر پرداخت الکترونیک بر سرقت

صفحه 211-234

10.22034/pbr.2020.109251

احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن؛ وحید کفیلی؛ احمد دهقانی احمدآباد