تاثیر پرداخت الکترونیک بر سرقت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانش آموخته دکتری اقتصاد

4 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران

چکیده

هدف پژوهش: یکی از تحولات مهم در نظام پرداختها، ظهور ابزارهای نوین پرداخت است که به ابزارهای پرداخت الکترونیک شهرت دارند. با وجود ابزارهای پرداخت الکترونیک، امکان کسب درآمد از راه سرقت کاهش پیدا میکند؛ بنابراین کاهش میزان سرقت یک پیشبینی ناشی از افزایش دسترسی به ابزارهای پرداخت الکترونیک است. در این پژوهش این فرضیه برای فاصله زمانی 1386 تا 1394 با استفاده از دادههای استانهای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش: برای برآورد معادله رگرسیونی از روش GMM پانلی استفاده شده است. نتایج: نتایج نشان میدهد که گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیک در استانهای ایران تأثیر منفی بر سرقت داشته است. همچنین نرخ شهرنشینی، نرخ فلاکت، صنعتی شدن و نابرابری درآمدی تأثیر مثبت بر سرقت داشته است. بر همین اساس برخی پیشنهادت سیاستی برای گسترش استفاده از این ابزارها ارائه شده است.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of electronic payments on theft

نویسندگان [English]

  • ahmad salahmanesh 1
  • seyed aziz arman 2
  • vahid kafili 3
  • ahmad dehghani 4
1 Assistant Professor, Department of Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Professor -Department of Economics -Faculty of Economics and Social Sciences -Shahid Chamran University of Ahwaz
3 PhD educated in Economics
4 PhD student in Economics- Shahid Chamran University of Ahwaz
چکیده [English]

Purpose: One of the important developments in the payment system is the emergence of new payment tools known as electronic payment instruments. With the help of electronic payment tools, the possibility of earning money by stealing is reduced; Thus reducing the amount of theft is a predicted resultof increased access to electronic payment instruments. In this research, this hypothesis has been investigated for the period between 1386- 1394 using data from Iran's provinces. Methodology: Panel GMM method is used to estimate the regression equation. Results: The results show that the expansion of electronic payment tools in Iranian provinces has had a negative effect on theft. Also, the rate of urbanization, the misery index (sum of the unemployment rate and inflation rate), industrialization and income inequality have had a positive impact on theft. Accordingly, some policy suggestions have been offered to extend the use of these tools.
Keywords: Iran, Thief, Panel data Electronic Payment, GMM
JEL Classification: K19, E42, C33

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thief
  • Electronic Payment
  • panel data
  • GMM
  • IRAN
آرمن، سید عزیز، وحید کفیلی، حسن فرازمند وحسین ملتفت (1396). «عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در ایران؛ کاربرد انتقال ملایم پانلی». پژوهشنامه اقتصادی، سال هفدهم، شماره 66، 150-125.
حسینی‌نژاد، سیدمرتضی (1384). «بررسی علل اقتصادی جرم در ایران با استفاده از یک مدل داده‌های تلفیقی: مورد سرقت». برنامه‌ریزی و بودجه، شماره 95، 82-35.
صادقی، حسین، وحید شقاقی شهری، حسین اصغرپور (1384). «تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران». تحقیقات اقتصادی، شماره 68، 90-63.
عاقلی کهنه شهری، لطفعلی و سارا امامقلی پور (1386). «تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر وقوع جرائم خشن: مطالعه موردی قتل عمد». کارآگاه، شماره 1، 37-22.
عیسی‌زاده، سعید، جهانبخش مهران‌فر و مهدی مهران‌فر (1391). «بررسی ارتباط میان جرم و شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان در ایران». راهبرد توسعه، شماره 29، 57-39.
فطرس، محمدحسن، علی دلائی میلان و مرتضی قربان‌سرشت (1391). «اثرات فقر، بیکاری و شهرنشینی بر جرائم علیه اموال در استان‌های ایران». رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 46 (فقر (2))، 297-279.
مهرگان، نادر و سعید گرشاسبی فخر (1390). «نابرابری درآمد و جرم در ایران». پژوهش‌های اقتصادی، سال یازدهم، شماره 4، 125-109.
Alliance, S. C. (2003). Contactless Payment and the Retail Point of Sale: Applications, Technologies and Transaction Models. Smart Card Alliance. Princeton Junction, NJ.
Altindag, D.T. (2012). “Crime and unemployment: Evidence from Europe.” International Review of Law and Economics, Vol.32, No.1, 145-157.
Armey, L.E. Lipow, J. & Webb, N.J. (2014). “The impact of electronic financial payments on crime.” Information Economics and Policy, Vol.29, 46-57.
Baltagi, B. (2008). Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons.
Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. In The Economic Dimensions of Crime (pp. 13-68). Palgrave Macmillan UK.
Blau, J. R. & Blau, P. M. (1982). “The cost of inequality: Metropolitan structure and violent crime.” American sociological review, 114-129.
Buonanno, P. & Montolio, D. (2008). “Identifying the socio-economic and demographic determinants of crime across Spanish provinces.” International Review of Law and Economics, Vol.28, 89-97.
Cantor, D. & Land, K. C. (1985). “Unemployment and crime rates in the post-World War II United States: A theoretical and empirical analysis.” American Sociological Review, 317-332.
Chintrakarn, P. & Herzer, D. (2012). “More inequality, more crime? A panel cointegration analysis for the United States. Economics Letters, Vol.116, No.3, 389-391.
Choe, J. (2008). “Income inequality and crime in the United States.” Economics Letters, Vol.101, No.1, 31-33.
Conti, M. (2014). “The introduction of the euro and economic growth: Some panel data evidence.” Journal of Applied Economics, Vol.17, No.2, 199-211.
Demombynes, G. & Özler, B. (2005). “Crime and local inequality in South Africa.” Journal of Development Economics, Vol.76, No.2, 265-292.
Fajnzylber, P. Lederman, D. & Loayza, N. (2002). “Inequality and violent crime.” The journal of Law and Economics, Vol.45, No.1, 1-39.
Gandelman, N. Munyo, I. & Schertz, E. (2019). Cash and Crime. Annual congress of the European Economic Association in Manchester.
Halicioglu, F. Andrés, A. R. & Yamamura, E. (2012). “Modeling crime in Japan.” Economic Modelling, Vol.29, No.5, 1640-45.
Kizilgol, O. & Selim, S. (2017). “Socio-economic and demographic determinants of crime by panel count data analysis: The case of eu 28 and Turkey.” Journal of Business Economics and Finance, Vol.6, No.1, 31-41.
Mieseigha, E. G. & Ogbodo, U. K. (2013). “An empirical analysis of the benefits of cashless economy on Nigeria’s economic development.” J. Financ Account, Vol.4, 11-16.
Neuman, W. L. & Berger, R. J. (1988). “Competing perspectives on cross-national crime: An evaluation of theory and evidence.” The Sociological Quarterly, Vol.29, No.2, 281-313.
Nunley, J. M. Seals Jr, R. A. & Zietz, J. (2011). The impact of macroeconomic conditions on property crime. Auburn University Department of Economics Working Paper Series (AUWP 2011-06).
Patalinghug, E.E. (2011). “Crime rates and labor market opportunities in the Philippines: 1970-2008.” Economics Letters, Vol.113, No.2, 160-164.
Pridemore, W. A. Roche, S. P. & Rogers, M. L. (2018). “Cashlessness and street crime: A cross-national study of direct deposit payment and robbery rates”. Justice Quarterly, Vol.35, No.5, 919-939.
Saridakis, G. & Spengler, H. (2012). “Crime, deterrence and unemployment in Greece: A panel data approach”. The Social Science Journal, Vol.49, No.2, 167-174.
Scorcu, A. E. & Cellini, R. (1998). “Economic activity and crime in the long run: An empirical investigation on aggregate data from Italy, 1951-1994”. International Review of Law and Economics, Vol.18, No.3, 279-292.
Soares, R.R. (2004). “Development, crime and punishment: Accounting for the international differences in crime rates”. Journal of Development Economics, Vol.73, No.1, 155-184.
Tee, H. H. & Ong, H. B. (2016). “Cashless payment and economic growth”. Financial Innovation, Vol.2, No.1, 4: 1-9.
Tsushima, M. (1996). Economic structure and crime: The case of Japan”. The Journal of Socio-Economics, Vol.25, No.4, 497-515.
Varjavand, R. (2011). “Growing underground economy: The evidence, the measures, and the consequences”. Journal of International Management Studies. Vol.11, No.3, 133-142.
Warwick, D. (1993). Reducing Crime by Eliminating Cash. National Council on Crime and Delinquency, National Council on Crime and Delinquency Reports.
Wright, R. Tekin, E. Topalli, V. McClellan, C. Dickinson, T. & Rosenfeld, R. (2017). “Less cash, less crime: Evidence from the electronic benefit transfer program.” The Journal of Law and Economics, Vol.60, No.2, 361-383.
Zhang, Y. Zhang, G. Liu, L. De Renzis, T. & Schmiedel, H. (2019). “Retail payments and the real economy.” Journal of Financial Stability, Vol.44, 100690.