برنامه‌ریزی فضایی منطقه‌ای مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات‌اکوسیستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه طراحی و برنامه ریزی محیط زیست،پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،

2 دانشیار گروه طراحی وبرنامه ریزی محیط زیست ،پژوهشکده علوم محیطی،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، تهران، ایران

4 استاد اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

یکی از مسائل مهمی که در تدوین برنامه‌ریزی فضایی منطقه‌ای در برخی کشورها مغفول مانده، توجه به آستانه تحمل سرزمین در بارگذاری فعالیت‌ها و تراکم جمعیت است. از این رو تعیین ظرفیت برد محیطی می‌تواند در بهره برداری متوازن از سرزمین کمک شایانی نماید. امروزه بهره‌گیری از رویکردها و روش‌های مختلف ارزیابی سرزمین ازجمله ارزیابی خدمات اکوسیستمی (Ecosystem Services) به ویژه از بعد عرضه و تقاضا در تعیین توازن بهره‌برداری از سرزمین مورد توجه می باشد. بر اساس الگوی برنامه‌ریزی فضایی منطقه‌ای مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی پیشنهادی، میزان عرضه خدمات اکوسیستمی برمبنای کاربری /پوشش اراضی و میزان تقاضا خدمات اکوسیستمی بر اساس فعالیت‌ها و جمعیت منطقه تعیین و پهنه های مورد نیاز توسعه، تثبیت و بهبود از منظر کمبود یا مازاد خدمات اکوسیستمی مشخص می‌گردد. سپس پهنه‌ها مورد نظر با پهنه‌های مستعد توسعه حاصل از ارزیابی توان اکولوژیکی تطبیق داده شده و پهنه‌های مناسب توسعه هر کاربری اراضی در منطقه مشخص می‌شود. پهنه تعیین شده به عنوان بستر، به همراه سایر موارد از جمله روندها و کلان روندها در تدوین سناریو و ارزیابی اثرات هرکدام از سناریوها بر سازمان فضایی مورد استفاده قرار می گیرد تا الگوی استقرار مطلوب جمعیت و فعالیت در منطقه مورد نظر تعیین شود. وجود یک چارچوب تلفیقی مشخص از ارتباط بین روش‌های مختلف ارزیابی سرزمین باعث می‌شود که هم افزایی در جهت سنجش ارکان و اجزاء اصلی سیمای سرزمین به گونه‌ای حاصل گردد که متضمن تدوین مناسب برنامه‌ریزی فضایی منطقه‌ای در جهت تحقق توسعه پایدار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional Spatial planning based on supply and demand of ecosystem services

نویسندگان [English]

  • Hassan Esmaeilzadeh 1
  • naghmeh mobarghaee 2
  • Mehrdad Kashef 3
  • Nematallah Akbari 4
1 Associated Professor of Environment Design and Planning, Shahid Beheshti University.Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Environment Design and Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Phd Student of Environment, Shahid Beheshti University and Researcher of Development and Foresight Center, Tehran, Iran
4 Professor of Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

One of the important issues that is ignored in the development of regional spatial planning in some countries is paying attention to the threshold of land tolerance in loading activities and population density. Hence, determining the carrying capacity can help in the balanced use of the land. Nowadays, the use of different approaches and methods of land evaluation, including the evaluation of ecosystem services, especially in terms of supply and demand, can be quite important in determining the balance of land use. Considering the regional spatial planning model based on the supply and demand of the proposed ecosystem services, the amount of supply of ecosystem services can be fixed according to the land use / coverage and the amount of demand for ecosystem services can be fixed with regards to the activities and population of the region and the required areas for development, and the improvements can be determined with respect to the shortages or excess of ecosystem services. Then, the considered areas are adapted to the potential areas of development resulting from the assessment of ecological potential, and the appropriate areas for the development of each land use are determined in each region. The designated area is used as the basis, along with other items, including the trends and macro trends, to formulate the scenario and evaluate the effects of each scenario on the spatial organization to determine the appropriate population settlement pattern and activity in the area. The existence of a clear assimilating framework of the relationship between the various methods of land assessment makes it possible to achieve synergy in the measurement of the main principles and components of the landscape in a way to ensure the proper formulation of regional spatial planning for the sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Regional Spatial Planning
  • Ecosystem services supply-demand
  • Balanced landscape exploitation
زرندیان، اردوان. (1394). «ارزیابی اکولوژیکی – اقتصادی خدمات اکوسیستمی و کاربرد آن در برنامه­ریزی فضایی سرزمین (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده سرولات و جواهردشت)». رساله دکتری. دانشگاه تهران.
سعیدی، عباس (1391). «پویش ساختاری- کارکردی: رویکردی بدیل در برنامه‌ریزی فضایی»، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال اول، شماره 1، 18-1.
جوزی، سید علی. پوراصغر سنگاچین، فرزام. ایرانخواهی، مهدی و فاطمه کاظمی مقدم (1394). مبانی آمایش سرزمین و برنامه­ریزی منطقه­ای. تهران: علم کشاورزی ایران.
سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد (فائو). رهنمودهایی برای آمایش سرزمین، ترجمه مهرداد کاشف، محمد میرزائی. عباس کیانی؛ و سید محمد رنجبران (1391). استانداری اصفهان. معاونت برنامه‌ریزی و اشتغال.
Balfors, B. Azcárate, J. Mörtberg, U. Karlson, M. Gordon, S.O. 2016. Impacts of urban development on biodiversity and ecosystem Services, in: Handbook on Biodiversity and Ecosystem Services in Impact AsESssment. Edward Elgar Publishing, Inc. Cheltenham, UK, pp. 167–194
Balvanera, P. Quijas, S. Karp, D.S. Ash, N. Bennett, E.M. Boumans, R. Brown, C. Chan, K.M.A. Chaplin-Kramer, R. Halpern, B.S. Honey-Rosés, J. Kim, C.-K., Cramer, W. Martínez-Harms, M.J. Mooney, H. Mwampamba, T. Nel, J. Polasky, S. Reyers, B. Roman, J. Turner, W. Scholes, R.J. Tallis, H. Thonicke, K. Villa, F. Walpole, M. Walz, A. (2017).Ecosystem Services, in: Walters, M. Scholes, R.J. (Eds.), The GEO Handbook on Biodiversity ObESrvation Networks. Springer International Publishing, Cham, pp. 39–78. doi:10.1007/978-3-319-27288-7_3
Bastian, O. HaaES, D. Grunewald, K. (2012). Ecosystem properties, potentials and Services - The EPPS conceptual framework and an urban application example. Ecol. Indic. 21, 7–16. Doi: 10.1016/j.ecolind.2011.03.014
Bastian, O. Syrbe, R.U. Roesnberg, M. Rahe, D. Grunewald, K. (2013). The five pillar EPPS framework for quantifying, mapping and managing ecosystem Services. Ecosyst. ESrv. 4, 15–24. https://doi.org/10.1016/j.ecoESr.2013.04.003
Bennett, E.M. Peterson, G.D. Gordon, L.J. (2009). Understanding relationships among multiple ecosystem Services. Ecol. Lett. 12, 1394–1404. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2009.01387.x
Burkhard, B. Petrosillo, I. Costanza, R. 2010. Ecosystem Services - Bridging ecology, economy and social sciences. Ecol. Complex. 7, 257–259.
Burkhard, B. and J. Maes (2017) (Eds): Mapping ecosystem Services. Pensoft Publishers, Sofia, 374 pp. available online: https://doi.org/10.3897/ab.e12837
Martín-Lopez, B. McPhearson, T. Boyanova, K. Alkemade, R. Egoh, B. Dunbar, M.B. Maes, J. 2013. A blueprint for mapping and modelling ecosystem Services. Ecosyst. ESrv. 4, 4–14. https://doi.org/10.1016/j.ecoESr.2013.02.001
Dadashpoor, H. Afaghpoor, A. & Allan, A. (2015).A methodology to assess the spatial configuration ofurban systems in Iran from an interaction perrspective.Geojournal, 1-21.
De Groot, R.S. Alkemade, R. Braat, L. Hein, L. Willemen, L. 2010. Challenges in integrating the concept of ecosystem Services and values in landscape planning, management and decision making. Ecol. Complex. 7, 260–272. https://doi.org/10.1016/j.ecocom.2009.10.006
Goldstein, J.H. Caldarone, G. Duarte, T.K. et al. (2012). Integrating ecosystem-ESrvice tradeoffs into land-use decisions. Proc. Natl. Acad. Sci. 109 (19), 7565–7570.
Haines-Young, R.H. Potschin, M.B. 2009. The links between biodiversity, ecosystem Services and human well-being, in: Raffaelli, D.G. Christopher L. J. Frid, G. (Eds.), Ecosystem Ecology: A New Synthesis. BES Ecological Reviews ESries, CUP, Cambridge, p. 31. https://doi.org/10.1017/CBO9780511750458
Johnson, R.B. Onwuegbuzie, A.J. Turner, L.A. (2007). Toward a Definition of Mixed Methods ReESarch. J. Mix. Methods Res. 1, 112–133. Doi: 10.1177/1558689806298224
Junyu Chen, Bo Jiang, Yang Bai, Xibao Xu, Juha M. Alataloe. (2018). Quantifying ecosystem Services supply and demand shortfalls and mismatches for management optimisation, Science of the Total Environment, 650, 1426–1439
Kain, J.-H., Larondelle, N. Haaes, D. Kaczorowska, A. (2016). Exploring local conesquences of two land-use alternatives for the supply of urban cosystem Services in Stockholm year 2050. Ecol. Indic. 70, 615–629. doi:10.1016/j.ecolind.2016.02.062
Li, J. Jiang, H. Bai, Y. Alatalo, J.M. Li, X. Jiang, H. et al. (2016). Indicators for spatial– temporal comparisons of ecosystem service status between regions: a case study of the Taihu river basin, China. Ecol. Indic. 60, 1008–1016
Martín-López, B. Gómez-Baggethun, E. García-Llorente, M. & Montes, C. (2014).Trade-offs across value-domains in ecosystem Services asESssment. Ecological Indicators, 27, 220–228
Mascarenhas, A. Ramos, Integration of ecosystem Services in spatial planning: a mixed methods approach (2017).Universidade Nova de Lisboa.
Ruckelshaus, M. McKenzie, E. Tallis, H. et al.)2015(. Notes from the field: lessons learned from using ecosystem service approaches to inform real-world decisions. Ecol. Econ. 115, 11–21
Scholes, R.J. Reyers, B. Biggs, R. Spierenburg, M.J. Duriappah, A. 2013. Multi-scale and cross-scale asESssments of social-ecological systems and their ecosystem Services. Curr. Opin. Environ. Sustain. 5, 16–25. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2013.01.004
Stern, Nicholas. (2008).The Economics of Climate Change." American Economic Review, 98 (2): 1-37.DOI: 10.1257/aer.98.2.1
Sharp, R. Chaplin-Kramer, R. Wood, S. Guerry, A. Tallis, H. Taylor, R. 2014. InVEST USER's Guide: Integrated Valuation of Environmental Services and Tradeoffs. The Natural Capital Project, Standford Google Scholar
Schröter, M. Barton, D.N. Remme, R.P. Hein, L. 2014. Accounting for capacity and flow of ecosystem Services: A conceptual model and a caES study for Telemark, Norway. Ecol. Indic. 36, 539–551. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2013.09.018.
Troy, A. and Wilson, M.A (2006).Mapping Ecosystem Services: Parctial Challenge and Opportunities in linking GIS and Value Trans fer. Ecological Economics, 449-435:60
Villamagna, A.M. Angermeier, P.L. Bennett, E.M. 2013. Capacity, pressure, demand, and flow: A conceptual framework for analyzing ecosystem ESrvice provision and delivery. Ecol. Complex. 15, 114–121. https://doi.org/10.1016/j.ecocom.2013.07.004
Vouvaki, Dimitra & Xepapadeas, Anastasios. 2008. “Changes in social welfare and sustainability: Theoretical issues and empirical evidence”. Ecological Economics.
Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-synthesis: A question of dialoguing with texts, Journal of Advanced Nursing, 53(3): 311-318.