دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 9-184 
تجزیه و تحلیل تغییرات بهره‌وری انرژی‌ در ایران

صفحه 37-66

10.22034/pbr.2021.118912

اسفندیار جهانگرد؛ علی فریدزاد؛ جمال کاکائی؛ اکبر احمدی