اثر ارزش افزوده صنعت حمل و نقل هوایی بر اشتغال این صنعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم اقتصادی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 استاد اقتصاد دانشکده مدیریت و علوم اقتصادی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

4 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

حمل‌ونقل هوایی یکی از زیربخش‌های اساسی خدمات حمل‌ونقل است که شامل ارزش‌افزوده بالا و فناوری‌های نوین می‌گردد. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در اقتصاد ایران، در این مقاله به بررسی صنعت حمل‌ونقل هوایی بر اشتغال ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از تابع CES برای بررسی اشتغال استفاده گردیده است. نیروی کار به عنوان متغیر وابسته و ارزش‌افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به عنوان متغیرهای مستقل در مدل وارد شده‌اند. بازه پژوهش، سال‌های 1382 تا 1397 به صورت سری زمانی و برای داده‌های استخراج شده از صنعت حمل‌ونقل هوایی ایران است که مدل اقتصادسنجی ذکر شده با روش خودبازگشتی با وقفه توزیعی و با رویکرد کران برآورد گردیده است. آزمون کران وجود رابطه همجمعبستکی میان متغیرها را تأیید نمود که در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و قابل تفسیر است. نتیجه برآورد مدل بلندمدت نشان می‌دهد که ضرایب برآورد شده متغیرهای ارزش‌افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به لحاظ آماری معنادار هستند و مقدار ضرایب برآورد شده به ترتیب برابر 0.16، 0.62 و 0.23- است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of value added in the Air Transport Industry on the employment of that sector

نویسندگان [English]

  • mahdi niknejad 1
  • Kambiz Hojabr Kiani 2
  • Ahmad Sarlak 3
  • Maryam Khoshnevis 4
1 PhD Student in Economics, Management Faculty, Arak, Iran
2 Professor of Economics, Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Economics and Faculty member of Azad University, Arak, Iran
4 Assistant Professor of Economics and Faculty member of Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Air transport is one of the key sub-sector  of transport industry, which has a high value added and novel technologies. Taking into consideration the importance of the employment in Iranian economy, this research investigates the contribution of air transport industry to employment in Iran. In this research ,CES function is used to determine employment potential in this industry. This model considers workforce as dependent variable and value added, wage and capital price as independent variables  . Data time span covers the period 1382 to 1397 (2003 to 2018). The Econometric model is estimated by Autoregressive distributed lag model (ARDL( subject to a boundary test approach. Boundary test result confirms correlation among the variables,which indicates interpretable long-term relationship between the variables . Result of the long term model estimation shows that the estimated coefficients for the variables (value added, wage and capital price) are statistically meaningful and their values are 0.16, 0.62 and -0.23, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air transport Industry
  • Employment function
  • CES Function
  • Autoregressive distributed lag model (ARDL)
  • Boundary test
امینی، علیرضا و فرهادی کیا، علیرضا. (1395). برآورد توابع اشتغال به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران و پیش‌بینی اشتغال در برنامه ششم توسعه. فصلنامه پژوهشی برنامه­ریزی و بودجه، 21(4)، 99-61.
بازدار اردبیلی، پریسا و رضایی ارجرودی، عبدالرضا. (1387). تعیین رابطه سرمایه‌گذاری با ایجاد اشتغال در بخش حمل‌ونقل. پژوهشنامه حمل‌ونقل. 5(4). 295-306.
خاکساری، علی. (1395). تخمین مدل تأثیر توسعه حمل‌ونقل ریلی بر رشد اقتصادی کشور از سال 1389-1350. پژوهشنامه حمل‌ونقل. 13(2). 101-113.
خلیلی، مرتضی و لادی، تهمینه و شعبانی شهریور، سمیه. (1395). تأثیر حمل‌ونقل دریایی بر رشد اقتصادی. اولی همایش بین‌المللی انسجام مدیریت شهری و اقتصاد در توسعه شهری، تهران.
رضایی ارجرودی، عبدالرضا و تسبیحی، آمنه و موسوی، سید رضا. (1393). بررسی تأثیر احداث خطوط اصلی راه‌آهن بر رشد ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل ریلی کشور با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ، شانزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی، تهران.
رضوی، مهدی و مشرفی، رسام. (1383). تحلیل دینامیکی اشتغال در اقتصاد ایران (بررسی موردی قانون اوکان). پژوهش‌های اقتصادی ایران، 6(18)، 1-37.
سالنامه آماری حمل‌ونقل هوایی کشور، سازمان هواپیمایی کشوری، 1398.
شریفی، نورالدین. (1390). جایگاه حمل‌ونقل و تأثیر آن بر دیگر بخش‌‏های اقتصاد کشور: یک تحلیل داده-ستانده. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. 2(5). 207-237.
گسکری، ریحانه و اقبالی، علیرضا و عیدانی، مصطفی. (1384). برآورد تابع تقاضای حمل‌ونقل ریلی در ایران. تحقیقات اقتصادی. 69. 109-128.
مهرگان، نادر و حقانی، محمود و عبداللهی حقی، سالار. (1390). پژوهشنامه حمل‌ونقل. 8(3). 277-288.
هادیان، ابراهیم. (1384). سرمایه­گذاری در صنعت حمل‌ونقل و رشد اقتصادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. بررسی اثرات اشتغال‌زایی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد ایران. دانش و توسعه. 20. 185-211.
هژبر کیانی، کامبیز، سرلک، احمد، (1396)، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری سرمایه و کل عوامل تولید در ایران (مطالعه موردی: کارگاه‌های بزرگ صنعتی استان یزد)، فصلنامه اقتصاد مالی، سال یازدهم، شماره 39.
Engle RF, Granger CWJ. (1987). Cointegration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276.
Feng, M., Yuan, H., & Wei, L. (2019, August). Research on the Relationship between Civil Aviation Industry and Economic Growth. In 1st International Symposium on Economic Development and Management Innovation (EDMI 2019). Atlantis Press.
Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of economic dynamics and control, 12(2-3), 231-254.
Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration—with appucations to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 52(2), 169-210.
Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2008). Basic Econometrics. McGraw-Hill Education.
He, H., He, X., Han, Z., & Wang, S. (2020, October). Measurement of Economic Contribution of Small and Medium Airports and Its Enlightenment to Region Economic Development. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 587, No. 1, p. 012114). IOP Publishing.
Lütkepohl, H., Krätzig, M., & Phillips, P. C. (Eds.). (2004). Applied time series econometrics. Cambridge university press.
Njoya, E. T., & Nikitas, A. (2020). The role of air transport in employment creation and inclusive growth in the Global South: The case of South Africa. Journal of Transport Geography, 85, 102738.
Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1998). An autoregressive distributed-lag modelling approach to cointegration analysis. Econometric Society Monographs, 31, 371-413.
Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of applied econometrics, 16(3), 289-326.
Sobieralski, J. B. (2020). COVID-19 and airline employment: Insights from historical uncertainty shocks to the industry. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 100123.