دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آذر 1400 
اثر ارزش افزوده صنعت حمل و نقل هوایی بر اشتغال این صنعت

صفحه 72-98

10.22034/pbr.2021.145866

مهدی نیک نژاد؛ کامبیز هژبر کیانی؛ احمد سرلک؛ مریم خوشنویس